بیش از 200 سال از گزینش تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 درجه واقع شده و بلندی متوسط این ایالت از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که روش های دسترسی برازنده قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 درجه واقع شده و رفعت متوسط این قریه از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری قلمرو طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که سیاق های دسترسی قابل قبولی دارد.