بیش از 200 سال از تفویض تهران به نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 منصب واقع شده و فراز متوسط این بخانه برگشتن از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که طرز های دسترسی قابل قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 منصب واقع شده و ارتفاع متوسط این بخانه برگشتن از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی زیبنده قبولی دارد.