زیاد از 200 سال از تفویض تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و حیثیت جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و اوج متوسط این قصبه از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که روش های دسترسی زیبنده قبولی دارد.

زیاد از 200 سال از تفویض تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و جاه جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این قریه از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری کشور هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که وضع های دسترسی قابل قبولی دارد.