آشنایی با قطب علمی

قطب های علمی به استناد راهکارهای اجرایی بسرنوشت شوم دچار کردن آموزش ممتاز طریق دستور کار سوم، بند ج ماده ۴۹ برنامه چهارم و بند ه ماده ۱۵ انفصال دوم – بخش دوم قانون پروگرام پنجم توسعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند. فلسفه پنج ساله وجود داشتن هر دوره فعالیت قطب های علمی، همزمانی این حوالی با دستور کار های توسعه است. نامه دانشگاه های ایران / مجله استیناف و نهادهای پژوهشی

گشادگی مرزهای دانش و فناوری، حاضر شدن شالوده فعالیت ‍ های گروهی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، کسب مرجعیت علمی و فناوری تو اساس های تخصصی خاص، مشاوره و تصمیم سازی در برنامه ریزی های علمی و اجرایی، حاضر شدن بن های لازم برای مشارکت مراکز علمی در سطح ملی و بین المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری در داخل ناحیه و توسعه و تقویت مطالعات میان رشته ای و تولید علم بومی از جمله اهدافی است که آیین نامه تشکیل قطب های علمی مورد رمز قرار داده است.

دو مسیر برای تشکیل پیشگام علمی در ایران وجود دارد. در برخی حوزه ها و زمینه های مورد حاجت کشور بر اساس آمایش علم و فناوری و اولویت های استخراج شده از اسناد بالادستی، عنوان پیشگام علمی توسط شورای قطب های علمی که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود، گلچین و به دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی جهت تشکیل شاخه های رهبر علمی فراخوان داده می شود.

حروف دیگر تشکیل یک قطب علمی بوسیله این تزیین است که دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی خود در زمینه های مورد حاجت ملک می توانند متقاضی تشکیل انشعاب قطب علمی شوند و شورای راهنما های علمی کشور پیاده شدن بن پیشنهادهای دانشگاه ها و سازمان های آموزشی و پژوهشی نسبت بوسیله تعیین عنوان پیشقدم علمی و شاخه های آن اقدام درنگ.

انشعاب قطب علمی نیز گروهی از اعضای هیات علمی کوشا درون یک دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی است که با تفوق در یک مبنا علمی تخصصی از سر تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت های خود داخل انجام کمی از دستور کار پژوهشی – فناوری یک قطب علمی فعالیت می کنند.

قلمروی فعالیت های قطب های علمی و تقسیم های راهنما علمی پیاده شدن بن ابلاغیه ۷ دی ماه ۱۳۹۵ طبیب محمد فرهادی وزیر ثانیه علوم، تحقیقات و فناوری به این شرح است: دستیابی بوسیله آخرین یافته های علمی و فناوری، بررسی و پایش تحولات علمی و گشادگی روش های تفحص و توسعه نرم افزارهای تخصصی در مبنا مربوط همکاری پژوهشی موثر و هدفمند با سازمان ها و موسسات علمی، صنعتی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی ملی و بین المللی جذب همدستی های علمی نخبگان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج کشور نقشه کشی و شریک شدن در اجرای دوره های میان رشته ای جدید مورد نیاز کشور مشارکت در بازنگری دستور کار های درسی و آموزشی بخاطر پیشنهاد بوسیله مراجع ذی ربط هدفمند ساختن موضوع رساله ها و خاتمه مجله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت دانش پژوهان نخبه داخل پرگیر های پسا دکتری انبازی داخل سیاستگذاری و غرض سازی های علمی از قاعده پیشنهادهای تخصصی، طرح ها و لوایح و آیین نامه های قانونی