عصب پژوهی رفتار پرسنل

سخنران دویست و نود و سومین سمینار ادواری عصب پژوهی مدنی طبیب آذرخش مکری است.

این نشست پنج شنبه ۱۶ اسفند از شایسته کردن ۸:۳۰ تا ۱۱ بامداد درون سالن نشست بیمارستان ایرانمهر واقع در شریعتی دوراهی قلهک برگزار می شود.

ادخال بخاطر عموم آزاد است.

این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای عصب پژوهی آغاز شد و تا به امروز دنباله داشته است. از آنجا که اهمیت تجسس کارکرد اجتماعی مغزدر ورید پژوهی مدرن بوسیله طور روز افزونی در حال اضافه است معروفیت این سمینارها بوسیله رگ پژوهی مدنی تغییر رک کرد. به همین برهان  داخل سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها بر پس ازآن اجتماعی راندمان مغز بوده است.