رتبه بندی نشریات علمی در ۵ دسته با معیارهای جگر گانه | رتبه بندی جایگزین صدور گواهی اعتبار علمی شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ داخل گفت وگو با خبرنگار روابط اشتراکی این وزارتخانه بوسیله اعلام شناسایی تغییر آئین مجله نشریات علمی ملک صیقلی و کمال مطلوب از این تغییر را گشادگی اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری، هيئت قانونگذاری های علمی و همچنین تقویت ناشران معتبر سرزمین نشانی کرد.

به گفته غلامی، در آئین نامه جدید سیاست ها، استانداردها، ضوابط طاسی و شرایط تأسیس نشریات قید شده است و متقاضیان واجد شرایط انتشار نشریه می توانند بدون مراجعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخاطر اخذ مجوز، درون چارچوب استانداردها و ضوابط اخبار شده نسبت به انتشار ارگان اقدام کنند.

وزیر علوم در خصوص نحوه ارزیابی مجلات نیز گفته است: از این پس به جای صدور معترف جاه علمی با عناوین «علمی-پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» نشریات علمی اعم از آنهایی که تا کنون از مجتمع نشریات علمی گواهی اعتبار علمی قبض کرده اند و آنهایی که از این پس برای ضوابط متاخر ایجاد می شوند، در صورت داشتن شرایط از طریق ثبت مفروضات خود تو سامانه نشریات، تو فرایند ارزیابی سالانه صبر می گیرند و جماعت نشریات، آن ها را بر اساس متمایز ها ارزیابی و رتبه بندی می بطی ء.

به گزارش همشهری آنلاین، پهلو زمینه آیین نامه جدید نشریات علمی، بوسیله جای گروه بندی نشریات علمی به «علمی – پژوهشی» و «علمی – ترویجی»، همه نشریاتی که حائز شرایط آیین نامه متاخر مصوب وزارت علوم باشند با نشانی واحد «ارگان علمی» شناخته می شوند.

همچنین همه نشریاتی که پیش از اردیبهشت ماه ۹۸ دارای گواهی حیثیت علمی پژوهشی یا علمی ترویجی بوده اند، از این پس از درج این عناوین منع شده اند.    

کنار بن مصوبه جدید وزارت علوم، همه نشریات علمی که تا کنون از کانون نشریات علمی معترف ناموس علمی ستاندن کرده اند و نشریاتی که از این پس بر شالوده شرایط آیین نامه جدید بوسیله عنوان ارگان علمی شناخته می شوند، داخل فرآیند ارزیابی بر بنیاد معیارهای ریه گانه و رتبه بندی در پنج دسته صبر می گیرند.

به این ترتیب، از این پس به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه نشریه در ارزیابی ها به عنوان «ناموس نشریه» درون دیدن محزون می شود.

پیاده شدن بنیان آیین نامه جدید نشریات علمی، رتبه نشریات بوسیله صورت خیلی خوب (الف)، خوب (ب)، متوسط (ج) و ضعیف (د) تعیین می شود. در صورتی که یک ارگان علمی رتبه کوفته (د) تصرف کند، از فرآیند ارزیابی خارج می شود و به مدت دو سال نمی تواند بوسیله فرآیند تخمین خبردار شود.

یک گروه دیگر در این رتبه بندی، گروه نشریات عفیف بین المللی است. اگر نشریه ای در فهرست پایگاه JCR باشد یا در نمایه های استنادی Web of Science یا Scopus حائز منصب های Q۱ تا Q۴ شده باشد، خارج از فرآیند ارزیابی، داخل گروه نشریات شریف بین المللی راحتی می گیرد.   

معیارهای کلی در دیدن خمود شده بخاطر ارزیابی نشریات علمی شامل گستردن به موقع؛ داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت ها و اطلاعات شناسنامه ای نشریه؛ تجلیل آیین نگارش، ساختار و کیفیت مقالات؛ رعایت فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی؛ وضعیت نشریه درون نمایه های استنادی، تخصصی و اجتماعی و بکارگیری مقررات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بخاطر تکریم اخلاق علمی نشر و جلوگیری از ابراز تخلفات علمی است.

سقف امتیازی که یک نشریه با تجلیل معیارهای شش گانه می تواند دریافت کند، ۱۰۰۰ تشخیص است. نشریه ای که بین ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ امتیاز کسب درنگ در گروه الف، بین ۶۰۱ تا ۸۰۰ درون گروه ب، بین ۴۰۱ تا ۶۰۰ امتیاز درون دسته ج و ۴۰۰ امتیاز و پایین نمدار درون دسته د قرار می گیرد.

این نکته حائز شکوه است که هر چند به خشکی امدن بنیاد قوانین جدید وزارت علوم، عناوین «علمی – پژوهشی» و «علمی – ترویجی» از نشریات علمی برداشته شده است اما همچنان عناوین مقاله پژوهشی یا مقاله ترویجی از نظر وزارت علوم پابرجا و معتبر است به طوری که درون آیین نامه جدید نشریات علمی، ۱۰ جنس مقاله دارای شرف شناخته شده است: مقاله پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، خال نظر، مفهومی، فنی و ترویجی.