گزارش تحلیلی همشهری آنلاین از ساختار موضوعی نشریات علمی

بوسیله گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، نسخه جدید فهرست نشریات علمی دارای قدر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منتشر شد که این فهرست تو پنج قسمت قسمت کردن علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری به گروه بندی نشریات علمی دارای شرف پرداخته است.

نیز عناوین ۳۱ نشریه علمی ابطال عزت شده همچنین درون این فهرست اعلام شده است. 

آنالیز آماری فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم در اردیبهشت ماه ۹۸ علامت می دهد که گروه علوم انسانی با ۷۴۲ عنوان درون صدر سایر گروه ها از دیدن تعداد نشریات استراحت اندوهناک است و زیر حوزه های ادبیات و زبان ها با ۹۷ نشریه، علوم اجتماعی با ۹۰ نشریه و مدیریت با ۷۹ نشریه سه گانه زیر حوزه ای هستند که نه تنها در قسمت قسمت کردن علوم انسانی بلکه داخل میان کلیه زیر حوزه های پنج گروه این فهرست دارای بیشترین تعداد ارگان هستند.  

مقایسه آماری تعداد نشریات علمی دارای حرمت وزارت علوم درون اردیبهشت ماه ۹۸ با شهریور ماه ۹۷ نیز در مادون مرزوبوم های پنج دسته علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری در خط سیر آمده است. تعداد نشریات علمی دارای ناموس وزارت علوم درون اردیبهشت ماه ۹۸ برابر ۱۳۴۸ عنوان و تعداد نشریات علمی دارای ناموس درون شهریور ماه ۹۷ برابر ۱۲۹۵ عنوان بوده است بنابراین در بازه زمانی هشت ماهه تعداد ۵۳ ارگان علمی به فهرست نشریات دارای حیثیت افزوده شده است.   علوم انسانی حوزه موضوعی تعداد نشریات عفیف بر اساس اخبار اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات محترم بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷ تاریخ ۳۱ ۳۰ شعر و زبان ها ۹۷ ۹۰ علوم سیاسی ۵۱ ۴۹ علوم مدنی ۹۰ ۸۴ علوم قرآن و حدیث ۳۲ ۳۱ اخلاق ۱ ۱ ادیان، مذاهب و عرفان ۱۱ ۱۱ فلسفه و کلام ۴۳ ۴۳ فقه و حقوق ۴۰ ۴۰ روانشناسی ۴۳ ۴۱ علوم تربیتی ۵۵ ۵۴ کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی ۱۶ ۱۶ تربیت بدنی ۳۰ ۳۰ جغرافیا ۵۳ ۵۰ اقتصاد ۴۱ ۴۰ حسابداری ۱۹ ۱۸ مالی ۱۰ ۱۰ مدیریت ۷۹ ۷۵ مجموع نشریات داخل حوزه های موضوعی علوم انسانی ۷۴۲ ۷۱۳ متخصص و مهندسی حوزه موضوعی تعداد نشریات شریف بر اساس اخبار اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات محترم بر ماخذ اطلاع دادن شهریور ماه ۹۷ برق و کامپیوتر ۴۱ ۳۶ صنایع ۱۴ ۱۴ عمران ۳۵ ۳۶ فناوری اطلاعات ۹ ۹ مکانیک ۳۸ ۳۷ مهندسی غرق کردن ۵ ۵ مواد و متالوژی ۳۰ ۳۰ مهندسی شیمی، نفت و پلیمر ۲۹ ۲۹ مهندسی معدن ۹ ۸ مهندسی زلزله ۳ ۳ مهندسی آب ۴ ۳ مهندسی پزشکی ۱ ۱ پدافند غیرعامل ۳ ۴ میان رشته ای ۲ ۲ مجموع نشریات تو مرزوبوم های موضوعی فنی و مهندسی ۲۲۳ ۲۱۷ کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی مملکت موضوعی تعداد نشریات شریف بر مبنا اعلام اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات محترم بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷ آب و گور ۲۱ ۲۱ اقتصاد کشاورزی ۵ ۵ اکولوژی ۱۱ ۱۱ باغبانی ۱۳ ۱۰ بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی ۹ ۹ جنگلداری ۷ ۷ مکانیزاسیون کشاورزی ۵ ۵ زراعت ۳۶ ۳۵ گیاهپزشکی ۱۵ ۱۵ علوم دام ۱۲ ۱۲ شیلات ۱۱ ۱۰ صنایع کوهمیز و کاغذ ۲ ۲ صنایع غذایی ۹ ۸ علوم اشاعه ۹ ۹ آبخیزداری، بیابان، هوا زیست و مرغزار ۱۷ ۱۷ دامپزشکی ۱۸ ۱۸ مجموع نشریات درون حوزه های موضوعی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی ۲۰۰ ۱۹۴ علوم پایه حوزه موضوعی تعداد نشریات معتبر بر اساس اطلاع دادن اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات معتبر کنار شالوده اعلام شهریور ماه ۹۷ علوم ۳ ۳ هواشناسی ۲ ۲ آمار ۵ ۵ ریاضی ۲۶ ۲۳ زمین شناسی ۲۲ ۲۰ زیست شناسی ۴۰ ۳۸ فضا زیست ۱۲ ۱۲ شیمی ۲۰ ۱۹ فیزیک ۱۵ ۱۴ مجموع نشریات در مرزوبوم های موضوعی علوم پایه ۱۴۵ ۱۳۶ هنر و معماری حوزه موضوعی تعداد نشریات برومند بر ماخذ اعلام اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات معتبر پیاده شدن اساس اخبار شهریور ماه ۹۷ هنر ۱۴ ۱۴ معماری ۲۴ ۲۱ مجموع نشریات در حوزه های موضوعی هنر و معماری ۳۸ ۳۵ نشریات بطلان اعتبار شده تعداد نشریات لغو اعتبار شده بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸ تعداد نشریات لغو احترام شده بر اساس اطلاع دادن شهریور ماه ۹۷ لغو احترام شده ۳۱ ۳۱

واضح مقایسه ای تعداد نشریات علمی پهلو مبنا دسته های پنج گانه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشت و منابع غریزی و دامپزشکی، علوم محور و هنر و معماری بین اردیبهشت ماه ۹۸ و شهریور ماه ۹۷ درون امتداد آمده است. این نمودار حاکی از رشد نشریات علمی دارای اعتبار در هر پنج قسمت قسمت کردن بوده ولی تعداد نشریات بطلان اعتبار شده در هر دو زمان مورد مقایسه ثابت است.