معرفی تاریخچه به انجام رساندن کارها (GTD) معلول دیوید آلن

ASبرایHAROOOON همه ی ما بارها پیش آمده کار مهمی به ذهنمان رسیده و به خودمان مرحله داده ایم که بوسیله محض بزمین نشستن به ساختمانی یا نگرش کار، آن را عمل می دهیم؛ ولی وقتی به آن جا می رسیم، انبوه کارها و اعلام دیگری که بوسیله ما می رسد، باعث می شود آن فقره بنیانی را فراموش کنیم. سپس از مدتی، بوسیله یاد می آوریم قرار بود کار مهمی انجام دهیم و ناباورانه با خود می اندیشیم چرا موثر که این قدر برایمان اهمیت دارد، به صبر فراموش می کنیم؟

این اتحاد یک برهان معین دارد و آن این است که مغز مستمری ی ایجاد ایده ها برای انجام کارها را دارد و خیر نگه داشتن آن ها درون حافظه. آنچه می تواند به ما درون این مسیر کمک کند، روش معروف دیوید آلن با عنوان بوسیله انجام رساندن کارها (G.G.T) D. است (GTD مخفف عبارت Getting Things) Done روشی جهانی برای داشتن بهره وری بسی و بدون استرس.

است کتاببه انجام رساندن کارها اثر دیوید آلن روشی برای مدیریت زمان را توصیف می. کند همه ی ما بخاطر هرکاری وقت داریم که درون اولویتمان باشد، وقت. داریم چنانچه می گوییم کاری دوست داریم انجام دهیم؛ ولی برایش وقت نداریم، به معنی آن است که تو مدیریت زمانمان شکست خورده. ایم این کتاب راهنمای مفیدی بخاطر مدیریت درست زمان و داشتن کارایی عاری استرس است که کمکتان می کند روشی برای ایجاد فهرست های مختلف، اعلان ها و مرور هفتگی کارهایتان داشته.باشید خرید با کد تخفیف ۲۵ درصدی

zoomit چنانچه به خاطر داشته باشید، در معرفی «کتاب فرمول پروگرام» ریزی اثر دیمون زاهاریادس، بوسیله وضع GTD اشاره کردیم که در یکی از خلع های آن کتاب، به عنوان روشی کارآمد و درعین حال دارای ضعف، برای دستور کار ریزی و مدیریت زمان توصیف شده. وجود در این معرفی، به نعوظ ژرف تر و مفصل تری درباره ی این راه مصاحبت می کنیم تا به جیره های این رویه و چگونگی مصرف از آن پی.

ببرید خلاصه ی

کتاب تو طول روز، با کارها و ایده های زیادی مواجه ایم که قصد عمل دادنشان را داریم؛ ملاقات با دوستان، کارهای روزمره، رسیدگی های شخصی، کارهای مربوط به اشتغال و کسب درآمد و بی نهایت مسائل. دیگر پس در کود ی اول، پیش از ارتکاب هرکاری لازم است این افکار را از حافظه خویشتن خارج. کنیم دیوید آلن معتقد است به منظور داشتن بهره وری بیشتر مغز و رهاشدن از استرس، کارها باید از ذهن خارج و روی کاغذ آورده و مکتوب. شوند او درون ابداع وضع خود با عنوان GTD، به طورکلی پنج جنین را درون نظر خمود:است کار خواه ایده ای را بنویسید که بوسیله ذهنتان می. رسد با ثبت مواردی که ذهنتان را شلوغ و به شما فشار وارد می کنند، خودتان را از کلافگی و شلوغی ذهن و استرس ناشی از آن خلاص می. کنید داشتن فهرستی از کارهایی که بوسیله ذهن می آیند، ذهن را مستقل و آماده ی فکرکردن به دستور کار ریزی برای انجام آن ها می. کند همگی چیز را بدون خوب وبدکردن ایده ها.بنویسید کارها را بسنجید و ببینید کدامشان ارتکاب دادنی. است اگر انجام دادنی نیست، کاملا حذفش. کنید اگر انجام دادنی است؛ اما درحال حاضر نمی توان انجامش داد، آن را به فهرست کارهای آینده منتقل کنید تا بعدا برای آن پروگرام ریزی.کنید از میان کارهای پاینده مانده، انجام کارهای رفتار پذیری را در تقدم قرار دهید که کمتر از دو دقیقه کشش می. کشند قاعده دو دقیقه به شما می آموزد اگر موردی را به پندار آوردید که تو دم ایفا دادنی و زمان موردنیاز بخاطر آن کمتر از دو دقیقه بود، همان موقع انجامش دهید و از فهرست کارها خط. بزنید در این مرحله، فهرستی از کارها را دارید که قبلا ارتکاب نداده. اید این سیاهه را باید با قاعده سازی و رجحان بندی. کنید کارهایتان را براساس زمان منظم: کنید کارهایی که مبصر و بوسیله قیافه پروژه هستند، بوسیله کارهای کوچک تر و انجام دادنی انشعاب و آن ها را نیز زمان بندی. کنید حالا تقویمی از کارهای انجام دادنی دارید که باید هرکدام را داخل زمان خودش اجرا. بدهید توجه کنید هربار بوسیله سراغ این فهرست می آیید، باید از خودتان: بپرسید اقدام اینده که باید انجام بدهم، چیست؟هربار که کار جدیدی باخبر ذهنتان می شود، مراحل پیشین را برایش جبران. کنید بدین ترتیب، هیچ گاه ذهنتان درگیر کاری نخواهد بود که باید اجرا. دهید به رخ سالیانه باید فهرست کارها را به روز کنید و هرقدر بوسیله روزتر باشید، کار را درست تر ایفا داده.

اید بخاطر اجرا مراحل رویه GTD، در هر مرحله به افزار مخصوص به خودش نیاز دارید؛ مثلا بخاطر جمع آوری اطلاعات از ذهن و تهی سازی ی ذهنتان می توانید از کاغذ یا دستگاه الکترونیکی نوشتن پیغام خواه پرونده کردن صدایتان یا ایمیل زدن به خودتان استفاده. کنید این ابزارها همچنین درون کتاب شرح داده شده.است درباره ی

تاریخچه کتاب به ادا رساندن (کارها Getting Things) Done نوشته ی دیوید آلن تو سال ۲۰۰۱ بدوی وهله منتشر شد و در سال ۲۰۱۵، مطابق با پیشرفت فناوری و خرد روز، نسخه ی بهسازی شده ی بهتر و طولانی تری از آن چاپ. شد این تاریخ در قسمت قسمت کردن بندی خودراهبری و مدیریت زمان قرار می گیرد و طریق ای مؤثر بخاطر مدیریت زمان را بوسیله افراد می. آموزد کتاب فراهم بوسیله شکل چاپی و الکترونیکی و نیز صوتی به زبان های انگلیسی و فارسی دردسترس استراحت. دارد همچنین، تاکنون به ۱۲ زبان زنده ی دنیا ترجمه و متجاوز از یک ونیم میلیون نسخه از آن فروخته شده.

است داخل فیلم معرفی کتاب به اجرا رساندن کارها می توانید معرفی کنجکاو و کاملی از کتاب را به صورت انیمیشن مشاهده.کنید کتاب بخاطر چه کسانی مفید

است؟ کتاب به انجام رساندن کارها برای هرکسی مفید است که فکر می کند بهره وری اش کافی نیست خواه برای ادا کارها فرصت کافی ندارد و می خواهد بهتر و مفیدتر از زمانش استفاده. درنگ چنانچه فکر می کنید دچار اهمال طرز کار یا نزول نفس یا کنترلنداشتن به خشکی امدن زمان کارهایتان هستید، این کتاب می تواند بوسیله شما معاون. درنگ افزون براین، دیوید آلن بخاطر کسانی که دراثر تنگ کردن کارهای بسیار دستخوش استرس می شوند، رهنمودهای بسیار مفیدی.دارد ترجمه های

تاریخچه عنوان کامل تاریخ دیوید آلن به انگلیسی به صورت Getting things, done The Art of-Stress Free Productivity است که در زبان فارسی با عناوین مختلفی منتشر شده. است در سال ۱۳۹۱، نشر خرد بهمن این تاریخچه را با عنوان سامان دادن: کارها ارتقای بهره وری عاری استرس و داخل سال ۱۳۹۵، انتشارات سرور کیان تاریخچه مهیا را با نشانی جی تی: دی هنر بهره وری بدون استرس و ترجمه ی علی اصغر بازیگر و ویراستاری مهرانگیز اشراقی منتشر کرده.

است همچنین در سال ۱۳۹۶، انتشارات نوین کتاب رسا تاریخچه دیوید آلن را با عنوان به انجام رساندن کارها و روایت اعظم حبیبی به صورت صوتی تدارک و داخل وب سایت نوار، مرجعی برای تاریخچه های صوتی، منتشر کرده.

است دیدگاه های دیگران درباره ی

تاریخچه وال استریت ژورنال درباره ی تاریخ دیوید آلن می:نویسد این کتاب برای ایجاد مهارت های ذهنی ضروری و موردنیاز تو عصری که تراکم ورودی های حافظه و چندکاره بودن به طورهم زمان اختصاص دادن آن است، می تواند خیلی کار کننده.

باشد کیت. اچ هاموندز می:گوید اصول بهره وری دیوید آلن داخل ایده های بزرگ و رادیکال ریشه دارند؛ اما درعین حال، بسیار کاربردی و ارتکاب دادنی.

هستند استفان مگی، استاد دانشکده ی کسب وکار دانشگاه تگزاس درباره ی کتاب به ایفا رساندن کارها می:گوید هرکس با قرائت کردن این کتاب می تواند توصیه ها و راهبردهای عملی آن را در عمر اش ایفا کند و نتایج تند آن را.ببیند مقاله های:مرتبط افزایش بهره وری به معاون مدیریت زمانمدیریت زمان و متد هایی بخاطر موفقیت داخل

آن از نگاه فداکار از خوانندگان کتاب، مشکلات معدودی نیز در سیاق GTD دیده می. شود ازجمله اینکه این گروه از خوانندگان می گویند فاتحه این وضع را امتحان و پس ازآن از مدتی برای همیشه رهایش کرده اند یا اینکه به دلیل بوسیله حساب آوردن تمام کارهایی که در سرشان است، سردرگم شده و نتوانسته اند به تقدم بندی مناسبی. برسند همچنین، گاهی پیش می آید علت ی کافی بخاطر تمام کردن کارها وجود نداشته باشد و درنتیجه کارها به پایان.

نرسند دیمون زاهاریادس باوجودآنکه مزایای یدکی برای GTD بیان می کند، معتقد است این طرز بستگی خاصی بین ایده های دفع شده و اهداف شخص ابداع نمی. کند بوسیله همین دلیل، ممکن است افراد دچار بی انگیزگی برای به انجام رساندن کارها. شوند درباره ی این دیدگاه می قابلیت گفت شاید راه GTD بخاطر آن گروه از افرادی مناسب برنده است که قبلا روی انگیزه های خویشتن کار کرده اند و هدف هایشان را به وضوح می دانند؛ ولی صرفا در مملکت ی مدیریت زمان و بهره وری ناکافی در ادا کارها، بخاطر رسیدن بوسیله اهدافشان مشکل.

دارند درباره ی

نویسنده دیوید آلن تولد سال ۱۹۴۵ و سخنران سرشناس و تسهیلگر بهره وری درون شرکت هایی نظیر نیویورک لایف و بانک جهانی و مؤسسه ی فورد. است او درباره ی بهره وری و کارآمدی کارگاه های زیادی در سراسر گیتی برگزار می نرم و به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد متفکر در حوزه ی بهره وری در دنیا شناخته شده. است همچنین، شریک شدن دیوید آلن را تأسیس کرده و بیش از ۲۰ سال سابقه ی مشاوره و مربیگری درزمینه ی مدیریت بخاطر شرکت ها را.

دارد مشتاق گوش دادن دیدگاه های شما تو زومیت. هستیم با ما همراه.

باشید فروش با کد تخفیف ۲۵ درصدی

zoomit بیشتر:بخوانید شناساندن کتاب صداهایی از چرنوبیلچرا کتاب خواندن برای آدم کار کننده استآیا مطالعه کتاب داستان، از شما انسان بهتری خواهد ساخت؟معرفی تاریخچه پدر پولدار پدر بی پول معلول رابرت کیوساکیمعرفی «کتاب فروشگاه همگی» چیز اثر سرما