ASبرایHAROOOON همه ی ما بارها پیش آمده فقره مهمی بوسیله ذهنمان رسیده و به خودمان وعده داده ایم که به محض رسیدن به خانه یا نگرش کار، آن را ایفا می دهیم؛ ولی وقتی به آن مکان می رسیم، انبوه کارها و اخبار دیگری که به ما می رسد، باعث می شود آن کار بنیادی را فراموش کنیم. سپس از مدتی، به یاد می آوریم صبر بود کار مهمی عمل دهیم و ناباورانه با خویشتن می اندیشیم چرا مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش که این ناموس برایمان اهمیت دارد، به راحتی فراموش می کنیم؟

این اتفاق یک دلیل مشخص دارد و آن این است که مغز مقرری ی خلق کردن ایده ها بخاطر اجرا کارها را دارد و خیر نگه داشتن آن ها در حافظه. آنچه می تواند به ما در این مسیر کمک کند، روش معروف دیوید آلن با نشانی به ایفا رساندن کارها (G.G.T) D. است (GTD مخفف عبارت Getting Things) Done روشی جهانی برای داشتن روزی وری مفرط و عاری استرس.

است کتاببه ایفا رساندن کارها اثر دیوید آلن روشی برای مدیریت زمان را توصیف می. کند همه ی ما بخاطر هرکاری وقت داریم که تو اولویتمان باشد، دم. داریم اگر می گوییم کاری خویش داریم ادا دهیم؛ اما برایش لحظه نداریم، به معنی آن است که درون مدیریت زمانمان شکست خورده. ایم این تاریخچه راهنمای مفیدی بخاطر مدیریت متین زمان و داشتن کارایی بدون استرس است که کمکتان می یواش روشی بخاطر ابداع سیاهه های مختلف، اعلان ها و ممارست سالیانه کارهایتان داشته.باشید معامله با کد تخفیف ۲۵ درصدی

zoomit اگر بوسیله تامل داشته باشید، در شناساندن «کتاب فرمول برنامه» ریزی جای پا دیمون زاهاریادس، به سیاق GTD اشاره کردیم که داخل یکی از فصل های آن کتاب، به عنوان روشی کارآمد و درعین حال دارای ضعف، برای برنامه ریزی و مدیریت زمان توصیف شده. بود در این معرفی، به نعوظ عمیق زیرفون و مفصل تری درباره ی این وضع گپ می کنیم تا به خواربار های این روش و چگونگی استفاده از آن پی.

ببرید تلخیص ی

تاریخ درون طول روز، با کارها و ایده های زیادی مواجه ایم که قصد ایفا دادنشان را داریم؛ دیدار با دوستان، کارهای روزمره، جستار های شخصی، کارهای مربوط به شغل و کسب درآمد و خیلی مسائل. دیگر پس داخل جنین ی اول، پیش از انجام هرکاری لازم است این افکار را از حافظه خود بیرون. کنیم دیوید آلن معتقد است به اراده داشتن بهره وری بیشتر عدد و رهاشدن از استرس، کارها باید از ذهن خارج و روی کاغذ آورده و مکتوب. شوند او در ایجاد نحو خود با نشانی GTD، به طورکلی پنج وعده را در نظر گرفته:است حکم یا ایده ای را بنویسید که بوسیله ذهنتان می. رسد با ثبت مواردی که ذهنتان را اشفته و به شما تنگ کردن وارد می کنند، خودتان را از کلافگی و ازدحام ذهن و استرس ناشی از آن خلاص می. کنید داشتن فهرستی از کارهایی که به حافظه می آیند، ذهن را رها و آماده ی فکرکردن بوسیله برنامه ریزی برای اجرا آن ها می. کند همه چیز را بدون خوب وبدکردن ایده ها.بنویسید کارها را بسنجید و ببینید کدامشان اجرا دادنی. است چنانچه ارتکاب دادنی نیست، کاملا حذفش. کنید چنانچه انجام دادنی است؛ اما درحال فراهم نمی نبوغ انجامش داد، آن را به فهرست کارهای آینده نقل مکان کنید تا بعدا برای آن برنامه ریزی.کنید از میان کارهای سرمد مانده، اجرا کارهای رفتار پذیری را در اولویت راحتی دهید که کمتر از دو دقیقه طول می. کشند قانون دو دقیقه بوسیله شما می آموزد اگر موردی را به تامل آوردید که در لحظه ایفا دادنی و زمان موردنیاز برای آن اندک از دو دقیقه بود، همان موقع انجامش دهید و از فهرست کارها خط. بزنید در این مرحله، فهرستی از کارها را دارید که قبلا عمل نداده. اید این سیاهه را باید مرتب سازی و تقدم بندی. کنید کارهایتان را براساس زمان منظم: کنید کارهایی که ارشد و به عارض پروژه هستند، بوسیله کارهای کوچک نم و عمل دادنی شاخه و آن ها را همچنین زمان بندی. کنید حالا تقویمی از کارهای انجام دادنی دارید که باید هرکدام را درون زمان خودش اجرا. بدهید توجه کنید هربار به سراغ این سیاهه می آیید، باید از خودتان: بپرسید اقدام اینده که باید انجام بدهم، چیست؟هربار که فرمان جدیدی واقف ذهنتان می شود، مراحل پیشین را برایش تکرار. کنید بدین ترتیب، هیچ گاه ذهنتان دستگیر کارگر نخواهد حیات که باید عمل. دهید به رخ هفتگی باید فهرست کارها را به روز کنید و هرقدر به روزتر باشید، کار را جماز تر عمل داده.

اید برای عمل مراحل روش GTD، در هر بار به ابزار مخصوص به خودش نیاز دارید؛ مثلا برای جمع آوری اطلاعات از حافظه و تخلیه ی ذهنتان می توانید از کاغذ یا دستگاه الکترونیکی نوشتن یادداشت خواه ضبط کردن صدایتان خواه ایمیل زدن به خودتان استعمال. کنید این ابزارها نیز در کتاب تطویل داده شده.است درباره ی

کتاب تاریخ بوسیله اجرا رساندن (کارها Getting Things) Done تالیف ی دیوید آلن داخل سال ۲۰۰۱ اولین بار منتشر شد و تو سال ۲۰۱۵، مطابق با ترفیع فناوری و معرفت روز، نسخه ی ویرایش شده ی بهتر و کامل تازگی از آن چاپ. شد این کتاب در قسمت قسمت کردن بندی خودراهبری و مدیریت زمان فراغت می گیرد و قانون ای مؤثر برای مدیریت زمان را بوسیله افراد می. آموزد تاریخچه مهیا بوسیله شکل چاپی و الکترونیکی و نیز صوتی به زبان های انگلیسی و فارسی دردسترس قرار. دارد همچنین، تاکنون بوسیله ۱۲ زبان حی ی دنیا ترجمه و بیش از یک ونیم میلیون نسخه از آن فروخته شده.

است در فیلم شناساندن تاریخچه به ارتکاب رساندن کارها می توانید معرفی کنجکاو و کاملی از کتاب را به صورت انیمیشن مشاهده.کنید کتاب بخاطر چه کسانی کاری

است؟ کتاب به انجام رساندن کارها برای هرکسی مفید است که پندار می یواش بهره وری اش کافی نیست خواه بخاطر ادا کارها فرصت کافی ندارد و می خواهد بهتر و مفیدتر از زمانش استفاده. نرم اگر اندیشه می کنید دچار طفره کاری یا کمبود دم یا کنترلنداشتن بر زمان کارهایتان هستید، این کتاب می تواند به شما کمک. درنگ افزون براین، دیوید آلن برای کسانی که دراثر ضیق کارهای بیش دچار استرس می شوند، رهنمودهای بسیار مفیدی.دارد ترجمه های

کتاب عنوان کامل کتاب دیوید آلن به انگلیسی بوسیله صورت Getting things, done The Art of-Stress Free Productivity است که تو زبان فارسی با عناوین مختلفی منتشر شده. است در سال ۱۳۹۱، نشر معرفت بهمن این تاریخچه را با عنوان سامان دادن: کارها ارتقای بهره وری بدون استرس و در سال ۱۳۹۵، انتشارات سرور کیان تاریخچه حاضر را با عنوان جی تی: دی هنر بهره وری بدون استرس و برگردان ی علی اصغر بازیگر و ویراستاری مهرانگیز اشراقی منتشر کرده.

است نیز تو سال ۱۳۹۶، انتشارات نوین کتاب گویا تاریخچه دیوید آلن را با عنوان بوسیله ایفا رساندن کارها و روایت اعظم حبیبی به صورت صوتی تهیه و در وب سایت نوار، مرجعی برای کتاب های صوتی، منتشر کرده.

است دیدگاه های سایرین درباره ی

کتاب وال استریت ژورنال درباره ی کتاب دیوید آلن می:نویسد این کتاب بخاطر ابداع احاطه های ذهنی ضروری و موردنیاز در عصری که تراکم ورودی های حافظه و چندکاره وجود داشتن بوسیله طورهم زمان خصوصیت آن است، می تواند کثرت مفید.

باشد کیت. اچ هاموندز می:گوید اصول بهره وری دیوید آلن در ایده های بزرگ و مهم منبع دارند؛ ولی درعین حال، متجاوز کاربردی و ادا دادنی.

هستند استفان مگی، استاد کالج ی تصرف وکار دانشگاه تگزاس درباره ی کتاب به ارتکاب رساندن کارها می:گوید هرکس با خواندن این تاریخچه می تواند موعظه ها و راهبردهای عملی آن را درون زندگی اش عمل بطی ء و نتایج کندرو آن را.ببیند مقاله های:مرتبط تکثیر یکروز وری به معاون مدیریت زمانمدیریت زمان و راه هایی برای توفیق در

آن از نگاه برخی از خوانندگان کتاب، مشکلات معدودی نیز در روش GTD دیده می. شود ازجمله اینکه این دسته از خوانندگان می گویند ابتدا این وضع را امتحان و بعد از مدتی بخاطر قدیم رهایش کرده اند یا اینکه به دلیل به شمار آوردن تمام کارهایی که در سرشان است، سردرگم شده و نتوانسته اند بوسیله اولویت بندی مناسبی. برسند همچنین، گاهی پیش می آید علت ی کافی برای تمام کردن کارها حیات نداشته باشد و درنتیجه کارها به فرجام.

نرسند دیمون زاهاریادس باوجودآنکه مزایای اضافی بخاطر GTD بیان می کند، معتقد است این روش ارتباط خاصی بین ایده های تخلیه شده و اهداف شخص ایجاد نمی. نرم به همین دلیل، ممکن است افراد دچار بی انگیزگی برای به انجام رساندن کارها. شوند درباره ی این دیدگاه می توان گفت شاید رویه GTD بخاطر آن دسته از افرادی ارزان تر است که قبلا روی جهت های خود فرمان کرده اند و مرام هایشان را به وضوح می دانند؛ ولی صرفا درون مملکت ی مدیریت زمان و نصیب وری ناکافی داخل ادا کارها، برای فرود امدن بوسیله اهدافشان مشکل.

دارند درباره ی

نویسنده دیوید آلن متولد سال ۱۹۴۵ و سخنران سرشناس و تسهیلگر بهره وری در شرکت هایی نظیر نیویورک لایف و بانک جهانی و مؤسسه ی فورد. است او درباره ی بهره وری و کارآمدی کارگاه های زیادی داخل بکلی جهان برگزار می بطی ء و بوسیله عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد متفکر در حوزه ی بهره وری در گیتی شناخته شده. است همچنین، شرکت دیوید آلن را تأسیس کرده و متجاوز از ۲۰ سال سابقه ی مشاوره و مربیگری درزمینه ی مدیریت بخاطر شریک شدن ها را.

دارد مشتاق شنیدن دیدگاه های شما در زومیت. هستیم با ما همراه.

باشید معامله با کد کاستن ۲۵ درصدی

zoomit بیشتر:بخوانید معرفی تاریخ سر های اتمی اثر جیمز کلیرمعرفی تاریخچه صداهایی از چرنوبیلچرا کتاب قرائت کردن بخاطر انسان طرز کار استآیا تجسس تاریخچه داستان، از شما انسان بهتری خواهد ساخت؟معرفی کتاب پدر پولدار پدر بی پول معلول رابرت