۱۰ دانشگاه کسی را عزیز خطاب کردن ایران در زمینه ثبت پتنت اجنبی

به گزارش ایسنا،  بر اساس گزارش منتشر شده توسط مجلس پتنت ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعت خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه چهارم تا دهم دانشگاه های برتر در بنیان ثبت اختراعات اجنبی قرار گرفتند. مجله دانشگاه های ایران

این گزارش بر اساس شاخص های عملکرد شامل تعداد درخواست های ثبت شده، تعداد درخواست های تأیید شده و تعداد درخواست های رگه شده در وارسی های شکلی و ماهوی منتشر شده است.