آیا برای آزادکاری آماده اید؟

آزادکاری می تواند قلق انگیز باشد؛ زیرا هرروز کار متفاوتی تجربه می کنید. بااین حال، همه ی افرادی که ول حکم می کنند، با مشکلاتی متشابه پیش دماغ ناپذیربودن حجم کاری و بی ثبات مالی و خواسته ها و انتظارات متناقض مشتریان مواجه هستند.

دایره ها به کارمندان خود هویت حرفه ای و ثبات نسبی و مسیر شغلی مشخصی پیشنهاد می دهند؛ اما بسیاری از افراد ترجیح می دهند مستقل کار کنند. موافق نظرسنجی اخیر مؤسسه ی Upwork، تعداد آزادکاران ناحیه آمریکا درون پنج سال گذشته، بوسیله ۳.۷ میلیون نفر رسیده، یعنی تقریبا یک سوم آمریکایی ها تو سال ۲۰۱۸ به نوعی آزادکار بوده اند. نکته ی جالب اینکه افراد صنف ای بیشتر تصمیم می گیرند مشاغل سنّتی و کارمند را افسون شده کنند. این انتخاب با درنظرگرفتن رهایی و انعطاف پذیری و حس کنترل درکنار دلربایی های عمر «گیگ» ادا می شود. باید یادآوری کنیم اغلب ما واژه ی گیگ را با افراد شاغل درون پلتفرم هایی مانند لیفت و اوبر می شناسیم؛ ولی اقتصاد گیگ داخل سراسر جهان، ترکیبی از دانش و نیروی حکم حرفه ای است.

سؤال این است که اقتصاد گیگ چگونه تجربه ی فقره افراد متخصص را تغییر می دهد؟ زمانی که نیروی فقره ورزیده به جانب آزادکاری لول می کند، با چه مزایا و مشکلات رو به رو می شود؟ چه مهارت هایی به رشد این افراد دستیار می کند؟

محققان مؤسسه ی مشاوره ی مدیریت Eden McCallum و دانشکده ی بازرگانی لندن بوسیله منظور دستیابی بوسیله پاسخ های بی عیب برای این پرسش ها، تحقیقات مشترکی آغاز کردند. در بخشی از این مطالعات، نظرسنجی آنلاینی برگزار شد که ۳۰۷ مشاور مختار و ۹۴ غیرمستقل داخل آن حضور یافتند. شرکت کنندگان باید توضیح می دادند کارشان را چگونه تجربه می کنند و چه استعداد هایی به توفیق و رضایت بیشتر آن ها منجر می شود.

مشاوران مستقل معتقد بودند صرفه جویی گیگ، سطح کار و زندگی و پول آن ها را ارتقا داده است. بسیاری از آن ها اعلام کردند پروژه های باکیفیت خیس و هوشمندانه تری برای مشتریان خود تکمیل می کنند؛ یعنی کارهایی که درمقایسه با مشاوره های سنّتی، از تأثیرگذار و ارزش آفرینی بیشتری برخوردار هستند. یکی از پاسخ دهندگان نیز یادآوری کرد بهینه حصه آزادکاری، اختیارعمل درباره ی انتخاب پروژه ها و همکاران است.

این مشاوران وارسته نیز درمقایسه با همکاران حقوق بگیر خود، از تعادل کار و زندگی نیز رضایت بیشتری داشتند. آن ها معتقد بودند حالا وقت خود را صرف امور واقعا عمده (مشابه فقره با مشتریان خوب) می کنند و زمان را به دلیل مسائل دیگری نظیر سیاست های محیط حکم و اداره از مشت نمی دهند.

همچنین، این گروه از پاسخ دهندگان بوسیله شمارش مالی همچنین وضعیت بهتری داشتند. تقریبا ۶۷ درصد از آن ها با وجود ظرفیت کار سالیانه ی کمتر، درآمدی قرین یا تا اینکه بیشتر از کار تمام ثانیه مستخدم کسب کرده بودند. به رویت می رسید اختلاف درآمد مردان و نسوان نیز تاحدزیادی کاهش یافته است؛ به گونه ای که درآمد زنانی که درون مؤسسه ها و شرکت های مشاوره ای کار می کردند، ۳۰ درصد اندک از همکاران مرد بود. باوجوداین، این اختلاف اجرت درون مشاوران آزادکار حدود ۳ درصد گزارش می شد. به علاوه، ۷۱ درصد از پاسخ دهنگان اعلام کردند آزادکاری درآمد آن ها را افزایش داده و ۱۳ درصد نیز درآمد سابق خود را حفظ کردن کرده بودند.

البته، کار مختار با مشکلات جدی و سختی نیز همراه است. زمانی که مشکلات آزادکاری را از نزدیک مشاهده می کنیم، هوشیار می شویم چرا این سبک کار بخاطر همه ی افراد مناسب ازاله. به نشانی مثال، چهار مشکل مدیریت شخصی عبارت اند از:

مدیریت امنیت: وارسته کارکردن، بوسیله انتزاعی صرف کردن نظرکردن از بسیاری از امکانات حمایتی سازمان ها است؛ مثل بیمه و اطمینان از خط کاری خاموش و پاداش واضح و مطمئن. نیمی از مشاوران افسون شده که در نظرسنجی همکاری کرده بودند، رادیکال ترین مشکل آزادکاری را پیش بینی ناپذیربودن و بی ثباتی و ناامنی می دانستند. بوسیله نشانی مثال، یکی از آن ها توضیح می عدل ابد نگران «جذب پروژه ی بعدی» است. نایب دیگری نیز سیکل مالی «درآمد زیاد، درآمد کم» را بزرگ ترین شاق خود می دانست. کارمندان مستقلی که از مزایای سازمانی بهره مند نیستند، باید راهی برای ابداع امان انحصاری صریح کنند.مقاله های مرتبط:راهنمای جامع آزادکاری؛ قسمت اول: مقدمات ورود به دنیای آزادکاریراهنمای تمامیت آزادکاری؛ قسمت دوم: مسیر پیشرفت تو آزادکاریراهنمای جامع آزادکاری؛ سرنوشت آخر: غلبه بر مشکلات

مدیریت فعالیت های جانبی: ترانه از فعالیت های جانبی یا فعالیت های «اتاق پشتی»، کارهایی است که در سازمان سایر دپارتمان ها یا کارمندان انجام می دهند. کارمندان ول باید شخصا به فعالیت های مرتبط با مسائل اداری و پروگرام ریزی و پشتیبانی مشغول شوند. متخصصان آزادکار معتقدند کارهای روزمره و غیرحرفه ای، به زمان یدکی نیاز دارد. ساخت هر کسب وکار محترم و جریان درآمدی، عاری فعالیت های جانبی ممکن تراشیدن. به همین دلیل، بسیاری از آزادکاران روی Constant Selling Mode ثابت می مانند؛ یعنی همیشه آماده ی بیع و ارائه ی خدمات خود هستند. این روال بسیار خسته کننده و انرژی بر است. مدیریت فعالیت های جانبی نیازمند زمان زیاد و مهارت هایی است که با مجموعه ی مهارت های تخصصی شما متفاوت هستند. این امور و مسائل می توانند کارمندان صنف ای را از «کار اصلی» بازدارند.  

مدیریت ایزوله بودن: گرچه آزادی و اختیارعمل مزایای بنیادی اقتصاد گیگ بوسیله احصائیه می روند، بهره بازی کردن از این مزایا غالبا پیمانه است با عزب کارکردن. همان طورکه یکی از مشاوران مستقل اظهار می کرد: «داخل این استیل زندگی، گاهی احساس تنهایی می کنید. حتی فقره کردن با تیم های مشتریان هم به اندازه ی کارکردن با تیم خود شما مرده نیست.» بسیاری از پاسخ دهندگان دیگر همچنین اشاره کرده بودند برای گروه همکاران و بوسیله پول اعانه گذاری ایده ها و همدردی ها و تعاملات متقابل اندوهگین می شوند. مدیریت انزوا یکی از مشکلات پیش بینی ناپذیر ورود بوسیله دنیای گیگ است.

مدیریت برند: زمانی که در شرکت فقره می کنید، خدمات شما با اشتهار برندی نمایش می شود که در راسته شناخته شده است. به نشانی مثال، مباشر شرکت مک کینزی به نعوظ محسوس می داند با چه مشتریانی رو بوسیله رو می شود؛ اما آزادکاران از این فرصت نصیب مند نمی شوند. بوسیله همین دلیل، تعدادی از شرکت کنندگان درون نظرسنجی دشوار بنیادی خود را فقدان «دست خط شغلی برملا و ملموس» نشانی می کردند. آن ها ایده ی واضحی درباره ی این موضوع نداشتند که درون آینده چه کارگر عمل می دهند و هویت شغلی شان چیست. بعضی دیگر از مشاوران مستقل نیز تو معرفی کردن ظرفیت ها و قیمت خویشتن بوسیله مشتریان با مشکل مواجه بودند. آزادکاری به این معنا است که شما وظیفه ی توسعه و حفظ و شناساندن هویت حرفه ای یا برند انحصاری خود را به عهده دارید.کارمندان صنف ای گیگ برای نمو و توفیق بوسیله چه چیزهایی نیاز دارند؟

باتوجه به مشکلات یادشده، کارمندان حرفه ای و افراد متخصص باید به دقت درباره ی این موضوع فکر کردن کنند که چه زمانی و چگونه مستقل شوند. تا اینکه باید بوسیله این موضوع فکر کنند که آزادکاری بخاطر آن ها کم قیمت است یا خیر. همان طورکه یکی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گفته بود: «در حرفه ی ما، مستقل بودن و دگرگونی شدن بوسیله مشاور شریف و مطمئن مستلزم تجربه ی کافی است. بوسیله علاوه، به ذهنیت مناسبی برای مقابله با مشکلات بی اعتمادی و نبود امنیت مالی و افت وخیزهای حجم کار نیز نیاز دارد». بااین حال، ذهنیت ارزان چیست؟ تجزیه وتحلیل محققان نشان می دهد موفق ترین و راضی ترین مشاوران مستقل، از سه قابلیت مهم بخاطر مقابله با مشکلات منحصربه فرد آزادکاری برخوردار بودند: ۱. کنشگری و آینده نگری؛ ۲. انعطاف پذیری روان شناختی؛ ۳. تردستی ذهنی. با پاسخ دادن به آزمون کوتاهی که داخل آخر این پیغام ذکرشده، می توانید آمادگی خود را در این سه قابلیت بسنجید.

کنشگری و آینده نگری

مدیریت انحصاری مهم ترین نقش را در موفقیت آزادکاران ایفا می کند و نگاه به آینده، مهر وجهه آن است. شما باید فعالانه شبکه ی حرفه ای و همکاران خود را مدیریت و تاحدممکن ارتباطات خارجی خویشتن را حفظ کنید. برای ایجاد روابط مؤثر وقت بگذارید و در مملکت ی طرز کار خود فنی شوید و یادگرفتن را ادامه دهید. به علاوه، بسیار مهم است درزمینه ی ریسک ها آینده نگر باشید و دستور کار ریزی کنید. قبل از اینکه اتفاقی صورت دهد، مسئله ها و خطرهای احتمالی را تجزیه وتحلیل کنید. همچنین، مناسبات و روابط نیکوکاری با مشتریان قرص کنید و برند شخصی خود را بسازید و تکیه مخاطبان را جلب کنید.مقاله های مرتبط:آزادکاری یا حکم طولانی وقت؟ کدامیک مناسب تر است؟بررسی مشکلات آزادکاری از زبان یک برنامه نویس دورکار

محققان می گویند درون جامعه ی آماری، کنشگری و آینده نگری رابطه ی مثبت و مستقیمی با رضایت و موفقیت شغلی داشته است. تحکیم آینده نگری به این معنا است که دائما بوسیله صورت آگاهانه بخاطر مدیریت شبکه و پروگرام ریزی صنف ای و اهداف بازپسین وقت بگذارید. پیشروترین کارمندان آزادکار همیشه بخشی از خط سیر زمانی خود را بوسیله «برنامه ریزی بخاطر آینده» و «گفتگو با مشتریان و همکاران برای بازخورد ستاندن» و «توسعه و به روزرسانی تسلط های اصلی» اختصاص می دهند. یکی از استراتژی های مؤثر آزادکاران، چسبیدگی به اتحادیه ها و گروه هایی است که بوسیله کارمندان مستقل کمک می کنند. نیز ثبت نام کردن داخل فضای فقره اشتراکی، استراتژی پیشگیرانه ای بخاطر اجتناب از تنهایی محسوب می شود.

انعطاف پذیری گویا شناختی

کارمندان حرفه ای ول باید انعطاف پذیری قضیه خود را توسعه دهند؛ یعنی ناملایمات را دنبال سر بگذارند و با بی اعتمادی و ناامنی و اختلالات مقابله کنند. در جامعه ی آماری مشاوران مستقل، افرادی که انعطاف پذیری بیشتری درمقایسه با سایرین داشتند، از درآمد و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردار بودند.

تقویت انعطاف پذیری روان شناختی، یعنی بپذیرید دنیای آزادکاری، آشفتگی ها و اختلال های متعددی تجربه می کند. متخصصان با پذیرفتن این واقعیت به نشانی جریان ای عادی و تمرکزکردن روی موضوعات تحت کنترل، حتی در زمان ضعف پروژه ها نیز به مسیر صعود ادامه می دهند. به نشانی مثال، آزادکار جنس پروژه های دریافتی را والا کنترل ندارد؛ اما درعوض می تواند تعداد پروژه هایی را کنترل کند که می پذیرد.

چالاکی مجرد

کار مستقل مستلزم چابکی معنی است؛ یعنی شما باید دریچه ی حافظه خود را درمقابل دیدگاه های مختلف باز نگه دارید و درباره ی کار، فکر انعطاف پذیری داشته باشید. بیشتر پاسخ دهندگان بوسیله نظرسنجی مذکور تأکید کرده بودند «برابری پذیری» برای مشاوران ول متجاوز ضروری است. محققان تو وارسی داده های تحقیقاتی وابستگی ی مستقیمی بین تردستی مجرد و تعداد روزهایی روبرو کردند که درآمد مشاوران ول مثبت است. بوسیله عبارت دیگر، زیرکی ذهنی به امر بیشتر و امنیت مالی منجر می شود.

بااین حال، متخصصان چگونه می توانند چالاکی مجرد خود را ارتقا دهند؟ به این ترانه آن ها باید دیدگاه های سایر انسان را درون نظر بگیرند و درون خیز وجوی روش های مختلفی برای اجرا فعالیت های اصلی خویشتن باشند. یکی از استراتژی های کم قیمت این است که ایده های خود را در انجمن های مختلف و برای مخاطبان متفاوت شرح دهید و بازخوردهای متنوعی شهود کنید.جمع بندی

درحالی که آینده نگری و برنامه ریزی و انعطاف پذیری و چابکی ذهنی، ویژگی های مهمی بخاطر همه ی شاغلان صنف ای هستند، تحقیقات نشان می دهد این توان ها برای متخصصان آزادکار ضرورت بیشتری دارند. محققان دانشکده ی بازرگانی لندن و مؤسسه ی مشاوره ی Eden McCallum رضایت شغلی و موفقیت آزادکاران را با سه قابلیت یادشده مرتبط می دانستند؛ درحالی که این محدودیت های ربط ی معناداری داخل رضایت شغلی کارمندان سازمانی نداشتند. نکته ی جالب این است که ۳۰ نفر از افرادی که قبلا بوسیله رخ مشاوران رها کار کرده و سپس، به مشاغل سازمانی بازگشته بودند، به لحاظ انعطاف پذیری و تردستی تشخیص ی کمتری کسب کرده بودند.

اگر می خواهید به دنیای آزادکاری و مشاغل گیگ گام بگذارید و از مزایای کارکردن برای خویشتن بهره ببرید، پیش از هر اقدامی روی ترقی ی این سه احاطه سرمایه گذاری کنید.آزمون: چقدر برای آغاز مشاغل گیگ آماده اید؟

شروع هریک از جملات تحت را با یکی از عبارات «بیشتر اوقات» یا «گاهی اوقات» خواه «تقریبا هیچ وقت» پاسخ دهید.غلام وقتم را صرف ترقی ی معرفت و تسلط هایی می کنم که شاید امروز موردنیازم نباشند؛ اما برای آینده ی کارگر غلام عمده هستند.پس از دنبال سرگذاشتن دوره های سخت، خیلی زود خود را بازمی یابم و به حالت قبل برمی گردم.می توانم ایده ای را بوسیله عادت های مختلف معرفی کنم و تطویل دهم.تکاپو می کنم در حوزه های مختلف تجربه کسب کنم.بخاطر بهبودیافتن از رویداد استرس زا، بوسیله زمان یدکی نیاز ندارم.معمولا می فهمم چیزهای به روبرو بی تماس چگونه باهم در بستگی هستند.به طورمنظم با شبکه ی حرفه ای خود در وابستگی هستم تا بازخورد و نصیحت های لازم را دریافت کنم.با آرامش با اخبار بد مواجه می منحوس و رسیدگی به آن ها را بوسیله تأخیر نمی اندازم.ایده های معمایی و به روشن متناقض را خوف انگیز می دانم.راهنمای امتیازدهی

به خودتان بخاطر هر پاسخ «بیشتر اوقات» سه امتیاز و «گاهی اوقات» دو نمره و «تقریبا هیچ ثانیه» یک امتیاز بدهید. درپایان، جمع امتیازات را حساب کنید.چنانچه مجموع امتیازاتتان ۲۱ یا بیشتر است، از نبوغ هایی برخوردارید که برای موفقیت در اقتصاد گیگ موردنیازند. اگر می خواهید به جانب مشاغل گیگ حرکت کنید، همچنان عظمت آینده نگری را مدنظر قرار دهید، انعطاف پذیری خود را پرورش دهید و راه هایی برای زیرکی ذهن خود بیابید.اگر مجموع امتیازاتتان بین ۱۰ تا ۲۱ است، تقریبا برای ورود بوسیله دنیای آزادکاری آماده اید. بااین حال، برای اینکه با مشکلات کمتری مواجه شوید، اندرز می کنیم امتیازات خود را معاینه کنید: آینده نگری (عبارت های ۱ و ۴ و ۷) و انعطاف پذیری روانی (۲ و ۵ و ۸) و چیره دستی انتزاعی (۳ و ۶ و ۹). آیا در یک یا دو قابلیت، امتیازی کمتر از ۶ اخذ کرده اید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، می توانید با کاربرد از استراتژی هایی که در این مطلب تقریر شده، توانایی خود را در ابعاد مذکور افزودن دهید.اگر مجموع امتیازاتتان کمتر از ۱۰ است، بخاطر دخول بوسیله دنیای آزادکاری آماده نیستید. بهتر است از خودتان بپرسید آیا انتخاب مشاغل گیگ، گزینه ی مناسبی برای شما است؟ اگر پاسخ مثبت است، موعظه می کنیم خودتان را بوسیله اجرای استراتژی های این یادداشت ضامن کنید. طولانی تلاشتان را به حکم بگیرید تا این سه توان را هرچه بیشتر در خود استقامت کنید.

بیشتر بخوانید:همه چیز درباره پروگرام نویس شدن: ماجراجویی داخل دنیای کدهاآینده وضوح که درانتظار سبک عمر فریلنسری استچه مهارت هایی درون دنیای اتوماتیک آینده استفاده خواهند داشت؟همه چیز درباره روزنامه نگار شدن: باطراوت و شیرین دنیای اخبارآیا زمان ترک شغل فرا رسیده است؟