اشتباهاتی که هنگام مذاکره باید از آن ها استنکاف کرد

تماس مؤثر با تنخواه گذارها، همکارها، کارمندان، پلیس ها و مشتریان، مدل تعیین کننده ای در توفیق رهبران استارتاپ است. ساموئل دینار و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی مذاکره در کارآفرینی: درک و مدیریت روابط گلچین کننده در موفقیت کارآفرین، بوسیله هشت خطای متداول در مناقشه ها اشاره می کنند.

کارآفرینان نوپا بخاطر چسبیدگی به موفقیت، باید همان اندازه که به بایدها وقار می دهند به نبایدها بی آرامی شکوه بدهند. براساس آمار، هرچقدر سن کارآفرین خلال راه اندازی یک کسب وکار اعلی باشد، احتمال موفقیت او هم بالاتر خواهد رفت.

براساس مقاله ی کلوگ اینسایت که به مطالعه فهرست ۲.۷ میلیونی بنیان گذاران مشارکت ها پرداخته است (بعضی از انبازی هایی که یک مستخدم دارند تیمار در این بررسی درنظر گرفته شده اند)، میانگین سنی فیروز ترین کارآفرین ها، حتی داخل مملکت ی فناوری بی قراری به ۴۵ سال می رسد. به نقل از بنجامین جونز، استاد استراتژی دانشکده ی کلوگ:کارآفرینان جوان تر درک بهتری از فناوری دارند و بهتر می توانند تقاضای خریدار را برآورده کنند؛ ولی از طرفی، تجربه ی بیشتر بی قراری نتایج بهتری را بوسیله پشت دارد.

به طورکلی امتحان ی افراد مسن تیز در مسائلی قرین توسعه ی کسب وکار، رهبریو حل قضیه بیشتر است. با اینکه کارآفرینان مسن تر، در مورد مقصود های استعمال کننده به ویژه عادت های دوده جوان معلومات کمتری دارند اما باز هم امتحان ی آن ها در زمینه ی فرصت های کسب وکار بیشتر است.

بااین حال به نشانی کارآفرین جوان باز غم می توانید مشکلات را شکست دهید و نبود امتحان به معنی عقب نشینی تراشیدن. ساموئل دینار و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی مذاکره ی کارآفرینی، تو این مقاله یک کلکسیون مهارت برای کارآفرینان ستایش می کنند.مقاله های مرتبط:سؤالاتی که به درک اصول مذاکره کمک می کند۹ نکته که داخل مذاکرات حقوق و دستمزد نباید اشعار شوند

دینار زمینه گذار و رئیس Meedance، مباشر و عضو هیئت مدیره، سرمایه گذار و همین نعوظ وکیل دستور کار ی مناقشه ی دانشکده ی حقوق هاروارد و مؤسسه ی گفتگوی هاروارد است. ساسکایند هم استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه MIT و حامی علوم مشارکتی MIT است.

این دو مؤلف، بوسیله معرفی هشت جرم پرداخته و نشان می دهند این خطاها چگونه می توانند سعی هایی مانند ایده های خوب، رسیدن به توافق، استخدام مدیران مناسب، دسترسی به شرکا و عقد معامله ها را بوسیله خطر بیندازند.

البته نباید ناامید بشوید. این خطاها مرسوم ترین خطاها تو میان بنیان گذاران، کارآفرینان و نسل جدید توسعه دهندگان هستند و مسائلی مثل احساسات، حاضر بودن قطعیت، تاریکی و روابط داخل آن ها دخالت دارند.خطای ۱ و راه حل: کارآفرینان خودمحور هستند

ازآنجاکه کارآفرینان طی توسعه ی کسب وکار به شدت متمرکز بر منافع خود هستند، اغلب نسبت بوسیله شناخت نیازها و اولویت های همکاران و روابط خویشتن عاجز هستند. دیدگاه کورکورانه نسبت به منافع انحصاری و امیال، مانع از امتیاز سرنخ های پیشرفت و پیوستن به خروجی های بهتر می شود. بهترین رویه برای اعتدال بین خواسته های خود و دیگران، ترقی ی فرهنگ شرکت پیاده شدن مبنای اعتدال است.

دینار و ساسکایند، براق سازی منافع اشخاص و کارمندان سازمان را به کارآفرینان توصیه می کنند. تهیه ی نقشه ی خواسته ها و نیازها مبنایی برای دادوستدها و ایجاد ارزش هستند. بوسیله فرصت های منافع مشترک فکر کنید. در شلنگ بعدی از این اعتدال بوسیله عنوان افزار مذاکره استفاده کنید.خطای ۲ و متد حل: کارآفرینان بوسیله شدت خوش بین هستند و اعتمادبه نفس فوقانی دارند

اغلب کارآفرین ها اعتمادبه نفس زیاد فوقانی دارند. آن ها به شدت معتقدند درنهایت موفق خواهند شد (باوجود آمار موجود در مورد نرخ انقراض تصرف وکار). به دلیل همین اعتمادبه وقت بسیار ازحد، بسیاری از آن ها داخل امتیاز وضعیت کم قیمت قراردادها دستخوش مشکل می شوند. ابد باید بدترین شرایط و جزئیات را درنظر بگیرید، حتی چنانچه این مال اندیشی مسیر بزمین نشستن بوسیله نتیجه و قرارداد را طولانی کند؛ اما درنهایت به سود خود فرمان خواهید کرد.

به عقیده ی دینار و ساسکایند، آماده سازی یکی از نکات کلیدی مذاکره ی موفق است. آماده سازی ارزان در پیشگیری از خطا به شما کمک می نرم. آماده سازی بوسیله معنی تمرکز کنار منافع، فرصت ها، کار بزرگ ها، موانع و اقدامات بالفعل است. پیشگیری هم نیازمند تکرار و تمرین برای آمادگی فیزیکی و ذهنی و تبدیل تئوری به اجرا است. ابد از سیاهه یادآور استعمال کنید.خطای ۳ و راه حل: کارآفرین ها نیاز بوسیله برنده شدن دارند

برنده شدن، کمال مطلوب پا بر جا بسیاری از کارآفرین ها است. آن ها درون تک تفوق شرکا و دگرگونی شدن مناظره بوسیله روابط یک طرفه، نگران هستند و ارزش سودا های آینده را نادیده می گیرند. همیشه نگاهی روبه جلو داشته باشید و بخاطر سناریوهای دورتر برنامه ریزی کنید. تصمیم ها اغلب منجر بوسیله سوابق درست می شوند؛ بنابراین قبل از اتخاذ تصمیم های مهم، بوسیله پیامدهای طولانی مدت پندار کنید.خطای ۴ و طرز حل: کارآفرین ها بوسیله عقب راه حل های تند می روند

کارآفرین ها سعی می کنند تحت فشار تمام کارها را بوسیله خوبی ایفا دهند. آن ها درک می کنند باید به سرعت غرض گیری کنند و در فقره خود پیش بروند. آن ها به جای معاینه گزینه های بیشتر و مزایای دیگر، به قفا رویه حل نوک تیز می روند. سریع ترین نحو حل ابد نیکوترین مولود را نخواهد داشت. حتی اگر زمان رو به پایان است از غرض گیری صحیح خود تامین شوید.

خطای ۵ و طرز محلول: کارآفرینان به تنهایی کار می کنند

درصورتی که روحیه ی مستقل کارآفرین ها غالب شود، به جای مشی با ذی نفعان و مشاورها به انزوا با شرایط روبه رو می شوند، دیدگاه های غیرمنطقی را اتخاذ می کنند و گاهی اوقات احساسی وارد ایفا می شوند؛ و مخبر نیستند که مذاکره فرآیندی سازمانی است نه فردی. اما باید مجاهدت کنند از اشتباهات به منفعت خود استعمال کنند و با تیم خویشتن مشورت کنند.خطای ۷ وراه محلول: تاکید بیش ازحد

بسیاری از کارآفرین ها دیدگاه تونلی دارند. برای مثال تنها بر سر قیمت مذاکره می کنند. درنتیجه موقعیت تهاجمی و تک بعدی پیدا می کنند و معیارهای مقدار زای دیگر را فراموش می کنند. دیمار و ساسکایند، اتخاذ دیدگاه های کثرت از جمله یکدلی با یکی از اعضای تیم تو نشست را توصیه می کنند. عضوی که بتواند بین جلسات و طی استراحت به آن ها مشاوره بدهد. تو دنیای امروزی می توانید تو طول میتینگ بوسیله اعضای تیم خود پیام بدهید و از مصالحه با آن ها مطمئن شوید یا از دیدگاه های متفاوت آن ها کاربرد کنید.خطای ۷ و وضع محلول: کارآفرینان بوسیله شدت به شهود یمین وابسته هستند

در صورتی که مذاکره طبق برنامه ریزی پیش نرود، بسیاری از کارآفرین ها بوسیله ستاندن خویشتن تکیه می کنند؛ اما وقتی به شهود خود اعتماد می کند، آن را در عمل منعکس نمی کنند؛ بنابراین در صورت اشتباه، دیگران را سرزنش می کنند. بدتر از هرچیز به دلیل عدم استفاده از تجربیات، امکان پذیر است درون آینده اندوه اشتباهات خود را تکرار کنند. کارآفرین ها باید تلاش کنند از شکاف ها و خطاها به عنوان فرصتی برای تدریس استفاده کنند.خطای ۸ و راه محلول: کارآفرین ها احساسات خود را ابا می کنند

اغلب کارآفرین ها درکی قوی از عدالت دارند؛ اما گاهی اوقات، محبوس خطاهای احساسی خواه انحراف های شناختی می شوند. این روانی برای کارآفرین هایی که ارتباط احساس (و خودآگاه) را در مذاکره نادیده می گیرند، مشکل ساز خواهد شد. گاهی کارآفرین ها به بهانه ی تصرف وکار، بیش ازاندازه از غلبه و اختیارت رسمی خود استعمال می کنند و قادر بوسیله کنترل احساسات خود نیستند. درک و مدیریت روابط کسب وکار بوسیله شما در شناخت موفقیت کارآفرینانه کمک خواهد کرد.بیشتر بخوانید:شناساندن استارتاپ هایی که صنعت گردشگری را متحول کرده اندمعرفی برترین استارتاپ های تناسب اندامآفت اکوسیستم استارتاپی؛ از منتورنماها تا دنیای دلگشا آب و رنگ استارتاپیمصاحبه با اندی فنگ، شالوده گذار استارتاپ دوردشبزرگ ترین مشکلاتی که از رشد استارتاپ جلوگیری می کنند