شناساندن کتاب «از خوب به برجسته» پی جیم کالینز

خوب دشمن برجسته است. جیم کالینز تو تاریخ معروفش با عنوان «از خوب بوسیله عالی» خوب وجود داشتن را خیر عزب حکم مثبتی نمی داند؛ بلکه آن را خطرآفرین قلمداد می نرم. او پارسا است خوب بودن مانع از عالی وجود داشتن افراد و کسب وکارها می شود و آن را سد گونه تعالی می داند. قانع شدن به خوب بودن به این دلیل که آسان خیس از برجسته بودن است، تهدید بزرگی برای مصرف ی خلاقانه از فرصت های پیش رو و چسبیدگی به سطح برجسته است.

تاریخچه او به خشکی امدن مفهوم بیش مهمی بنا نهاده شده و آن «انضباط» (Discipline) است. جیم کالینز درباره ی سه گانه نوع نظم سخن می گوید: افراد منضبط و تامل منضبط و عملکرد منظم. این ها درکنارهم می توانند چرخه ی رشد را بخاطر همکاری ها حاضر کنند. فهرست کارهایی که باید انجام بدهیم و عمده تر از آن تمهید ی فهرستی از کارهایی که نباید انجام دهیم، تأکیدی پیاده شدن ابهت فراوان تجلیل انضباط داخل جهیز کارگر است.

کتاب «از خوب به عالی» پاسخی رک به این استفسار است: همدستی های ممتاز چطور به وجود می آیند؟ راه تحول از خوب بودن بوسیله ممتاز شدن و پایدارماندن این تعالی چیست؟ این پرسشی است که سال ها ذهن جیم کالینز را به خود مشغول کرده وجود تا سرانجام با معاون آویشن تحقیقاتی اش و مطالعه صدها شرکت و خارج کشیدن شرکت های عالی از میان آن ها براساس برخی معیارهای مشخص، به پاسخ کاملی برای آن رسید.

نویسنده می خواهد افسانه ی تغییر را در ذهن خواننده بی نظم بشکند و او را با متد های تازه ای برای چسبیدگی بوسیله تعالی آشنا نرم. بخاطر همین از خواننده می خواهد خود را برای کشف دنیای نو ای از واقعیت ها آماده کند و هرآنچه تاکنون درباره ی راه های فرود امدن به نتایج ممتاز یاد گرفته، کنار بگذارد. جیم کالینز می گوید بسیاری از آموخته های افراد درباره ی توفیق و عالی بودن افسانه هایی بیش نیستند و نادرست اند. او داخل خوش نویسی بررسی دقیق کسب وکارهای چیره و عالی عوامل متعدد تکرارشونده ای یافت. درنهایت، این یافته ها ثابت کرد تغییر از خوب بوسیله عالی بخاطر همگی ی افراد ممکن است و امری دست نیافتنی نیست.خلاصه ی کتاب

کتاب «از خوب به ممتاز» ضمن تجسس شرکت ها برای کشف چرایی و چگونگی تغییر آن ها از خوب به عالی، عواملی که بیشترین تأثیر را پیاده شدن این مسیر تغییر گذاشته اند، در گسستگی های جداگانه توضیح می دهد. عنصر تاریخچه برمبنای وجود ترتیب سه گانه ای است که پیش تر بیان شد. جیم کالینز باور دارد حیات این نظم و انضباط سه گانه گانه علت حذف مواردی چون سراب مراتب و رسم اداری و کنترل افراد می شود که به شدت در رشد و عالی شدن کسب وکارها مؤثر است.

توصیف بدیع ای از موفقیت

در این کتاب، جیم کالینز درباره ی الزامات موفقیت صحبت کرده است. از دیدگاه او، رهبری خطرپذیر یکی از عناصر رادیکال موفقیت هر کسب وکار است. رهبرانی که صاحب کسب وکارهای عالی هستند، فراهم به خطرکردن هستند. قرارگرفتن افراد مناسب درون جایگاه درستشان نیز یکی دیگر از عوامل اصلی موفقیت بوسیله حساب می آید. روبه روشدن با حقایق، عنصر دیگری است که جیم کالینز آن را اصل مهم توفیق می داند. پذیرش حقایق موجود می تواند به آدم در پیشبرد کمال مطلوب های بعدی اش کمک درنگ. فرارکردن از مشکلات وضع محلول مناسبی نیست؛ بلکه ناچاریم با مشکلات روبه رو شویم و آن ها را بپذیریم؛ سپس، رویه حلی برایشان واضح کنیم.رهبری متعالی خواه سطح پنجم

تمام رهبران به صورت بالفعل توانایی تبدیل شدن بوسیله رهبر متعالی را دارند. جیم کالینز از رهبری سطح پنجم، بالاترین سطح در سلسله مراتب مدیریتی، صحبت می بطی ء. در این سطح از رهبری، مدیر خلاق یا رهبری شاهد هستیم که با جسارت حرفه ای خود درعین فروتنی، بوسیله نتایج قائم و برجسته دست پیدا می کند. او علاوه کنار اینکه خصوصیات رهبری در سطوح دیگر، یعنی توانمندی های لازم، همکاری مؤثر، کارآمدی و نفوذ کردن را دارد، جسارت کارهای خلاق را همچنین پیدا کرده است.

رهبر متعالی سطح پنجم همیشه مسئولیت شرایط نامطلوب را برعهده می گیرد؛ اما موفقیت ها را به عوامل بیرونی و دیگران نسبت می دهد و از افتادگی دوستانه ای برخوردار است؛ به گونه ای که از تعریف و تمجید سایرین کناره گیری می نرم و علاقه ای بوسیله خودستایی ندارد. شرف طلبی را برای کلکسیون اش می خواهد و نه خودش. در سیستمی که رهبرش، پیشگام متعالی است، نخست فرد عمده است سپس هدف. او شروع افرادی را بخاطر باهم اتحاد کردن تفویض می بطی ء که گرامی اند و خودشان نظم شخصی و کاری دارند؛ بنابراین، کمتر به اداره شدن احتیاج دارند. پس ازآن از آن است که مرام ها و شیار مشی شرکت مشخص می شود. محدودیت عمده دیگر رهبری سطح پنجم این است که به بعد از خود نیز می اندیشد و بنیاد را برای رهبران اینده داخل جهت دنباله پیداکردن مسیر رشد شرکت فراهم می نرم.

افراد متین درون جای درست

ممکن است دلیل خوب کارنکردن کارمند شرکتتان بی لیاقتی او نباشد؛ بلکه صرفا در جایگاه درستی استراحت نگرفته باشد. بنابراین، کم قیمت وجود داشتن بی تا برای جایگاهی ویژه داخل کار، بنیادی ترین مسئله ای است که طی انتخاب افراد باید در دیدن بگیرید. برای کسب موفقیت در سازمان، نیازی نیست به افراد انگیزه تنقیه یا هنگام انتخابشان بوسیله مدارج تحصیلی و علمی آن ها توجه کنید. آنچه درون انتخاب افراد مهم است، انفراد های شخصیتی آن ها است. چنانچه شما انسان های رشدیافته و دارای انفراد های شخصیتی متناسب با کارتان را انتخاب کنید، خودشان بوسیله شرف کافی انگیزه برای کار خواهند داشت. بصیرت لازم را می قابلیت ازطریق مطالعه کسب کرد، اما شخصیت و نگرش اشخاص موضوعی زدودن که تو باهم اتحاد کردن لباس بگیرد خواه تغییر کند.روبه روشدن با واقعیت

بیشتر شرکت های موفق، مسیر موفقیت را از مواجهه با حقایق تلخ آغاز کرده اند. عالی شدن چندان ارتباطی با شرایط قلب ندارد؛ بلکه انتخابی آگاهانه است که دراثر مواجهه با مشکلات، واقعیت های تلخ و اشتباه هایی به مشت می آید که هر قطب و مدیری مقدور است با آن ها دست وپنجه نرم نرم. مسیر گذار از نتایج خوب به نتایج عالی مشابه جعبه ی سیاهی است که ضرورت دارد وارد آن شویم و بوسیله روشنی ببینیم چه اتفاقی درون آن تو قضیه است. رویت آنچه درون این مجری ی سیاه می گذرد، علامت می دهد هر تحول مثبتی در تو همکاری موافقت می افتد. شرکت های عالی برنامه ای برای تبلیغات و ساختن انگیزه و نمایش پیشرفت هایشان ندارند. همچنین، تکنولوژی برای آن ها جز تسهیل و دیر کردن تحول و تحول نقش دیگری ندارد؛ درواقع، ایجادکننده ی تغییر نیست. همچنین، برخی از این شریک ها در صنایع ضعیفی فعالیت می کنند. این نشان می دهد برجسته وجود داشتن چندان ربطی بوسیله موفقیت صنعت خاصی (عامل قلب) ندارد.مفهوم جوجه تیغی (Hedgegon Concept)

مفهوم جوجه تیغی را جیم کالینز در کتاب «از خوب به عالی» این طور شرح می دهد که از سه گانه دایره ی حقیقی و امتزاج این دایره ها تشکیل شده است. هرکدام از دایره ها نمادی از مفهوم مهم را در خود دارد که عبارت است از:خواهش قلبی و درونی شما چیست؟چه چیزی موتور اقتصادی تان را راهنمایی می کند؟در چه کاری می توانید در گیتی بهترین باشید؟

کسب وکار عالی تو وسط فراغت می گیرد؛ یعنی بوسیله طولانی این مفاهیم رادیکال توجه می نرم و آن ها را به کار می گیرد. بخاطر اینکه معلومات تمام تری درباره ی مفاهیم کتاب به دست آورید، بوسیله این لینک مراجعه کنید. این فیلم شناساندن کتاب «از خوب به عالی» است که به خوبی و به وضوح، تمام مفاهیم کتاب را به نعوظ خلاصه شرح می دهد.درباره ی کتاب

تاریخچه «از خوب به ممتاز» حاصل تحقیقات گروهی ۲۱ نفره بوسیله سرپرستی جیم کالینز است که درزمینه ی موفقیت همدستی های عالی پنج سال تحقیق و استیناف کرده است. این گروه سعی کردند فرایند تحول شدن از خوب به برجسته را بررسی کنند و باخبر شدند این امر امکان پذیر است. آن ها نیز جای پا بردند چگونه و ازطریق چه مراحلی می توان از خوب به عالی ارتقا رک کرد و بخاطر سال های طولانی عالی ماند. درنهایت، طولانی این یافته ها داخل قالب کتاب دراختیار همه ی افراد راحتی پژمان است. تاریخ «از خوب بوسیله عالی» داخل سال ۲۰۰۱ منتشر شده و تاکنون تصحیح های متعدد و جدیدتری از آن منتشر شده است. این کتاب حدود ۴۰۰ ورقه دارد و داخل قسمت قسمت کردن بندی کتاب های مدیریتی و کسب وکار فراغت می گیرد.

برگردان های کتاب

ترجمه های متفاوتی از این کتاب داخل بازار موجود است که باتوجه به سال انتشار آن ها، از ویرایش های مختلفی از تاریخ برگردان و چاپ شده اند. باستانی ترین ترجمه از این کتاب متعلق بوسیله انتشارات «آوین» است که ویرایش نخست آن در سال ۱۳۸۳ و تصحیح نوزدهم آن تو سال ۱۳۹۲ به میدان آمد. این کتاب را ناهید سپهرپور با عنوان کامل «از خوب بوسیله عالی: چ‍را ب‍رخ‍ی از ش‍رک‍ت‍ ه‍ا ج‍ه‍ش م‍ی ک‍ن‍ن‍د و ب‍رخ‍ی دی‍گ‍ر خ‍ی‍ر؟» ترجمه کرده است. آخرین چاپ این کتاب درون سال ۱۳۹۷ حاوی ۳۰۰ صفحه و چاپ بیست و پنجم آن است.

انتشارات «آرایان» کتاب را با عنوان کامل «از خوب بوسیله عالی: چرا فداکار مشارکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر از صعود بازمی مانند؟» تو سال ۱۳۹۵ با ترجمه ی لیلا رضیئی منتشر کرد. در همین سال، نشر «هورمزد» همچنین با برگردان ی سمیرا اشتری کتاب را با عنوان «از خوب به عالی : چرا بعضی از شریک ها جهش می کنند و بعضی های دیگر نه؟» طبع کرد. همچنین در سال ۱۳۹۶، انتشارات «الماس پارسیان» کتاب «از خوب به عالی» را با همین عنوان و با برگردان ی هنگامه خدابنده روانه ی بازار کرد.

انتشارات «اولاد نواندیش» نیز درون سال ۱۳۹۶، این کتاب را با عنوان «از خوب به عالی: چرا تعدادی باهم اتحاد کردن ها جهشی پیروزمندانه دارند؛ اما بعضی دیگر نه؟» و ترجمه ی فاطمه باغستانی منتشر کرده است. نسل نواندیش همین کتاب را در سال ۱۳۹۷ با ترجمه ی دیگری از مهدی خیراللهی چاپ کرده است. عنوان دیگری از این کتاب را انتشارات «فرا» در سال ۱۳۸۶ با عنوان «ب‍ه‍ت‍ر از خ‍وب : پ‍ژوه‍ش‍ی در رازورم‍ز ش‍رک‍ت ه‍ای ب‍رت‍ر» با ترجمه ی فضل الله امینی منتشر کرده که تو سال ۱۳۹۲ به چاپ چهارم رسیده است.تاریخچه برای چه کسانی مناسب است؟

«از خوب به عالی» کتابی است که تو نگاه ابتدا باتوجه به مثال های متعددی که از کسب وکارها در آن آورده شده، به نظر می رسد تنها کم ارزش مدیران و کارآفرینان است؛ اما علاوه بر تمرکز بر این گروه، این کتاب می تواند راهنمای مناسبی در عمر شخصی و طرز کار هر ویژگی باشد.

درباره ی نویسنده

جیم کالینز متولد سال ۱۹۵۸ و نویسنده یا مشارکت کننده در نوشتن ۶ کتاب دیگر در مملکت ی مدیریت خلاق است که تمام آن ها جزو پرفروش ترین کتاب های این بنیان شناخته می شوند. او مدرک کارشناسی ریاضی و MBA را از دانشگاه استنفورد و مدرک دکتری افتخاری را از دانشگاه کلرادو گرفته است. جالب است بدانید او ۴۰ سال بوسیله صخره نوردی مشغول بوده است. جیم به روبیدن راه های نرفته و خلاقیت و خطرپذیری معتقد است.دیدگاه های خوانندگان

بسیاری از مجله های تصرف وکار تاریخ «از خوب بوسیله ممتاز» را کتابی ارزشمند و شگفت انگیز دانسته اند. این کتاب ازجمله تاریخچه های پرفروش و جزو ۱۰ تاریخ گران کردن سال ۲۰۰۱ درزمینه ی کسب وکار بوده است. بسیاری از خوانندگان این کتاب، آن را یکی از تاریخ های درخوراحترام در حوزه ی مدیریت دانسته و خواندنش را اندرز کرده اند. باتوجه بوسیله دیدگاه خوانندگان، به دیدن می رسد «از خوب به ممتاز» کتابی ضروری برای افرادی است که درون مملکت ی مدیریت فعالیت می کنند یا کارآفرین هستند.

درباره ی تاریخچه «از خوب بوسیله عالی» چه عملی دارید؟ آن را با دیگر کاربران زومیت به وجه اشتراک مجله بگذارید.بیشتر بخوانید:شناساندن تاریخچه مردم عاقل جای پا یووال نوح هراریمعرفی تاریخ انگیزش (جایزه) پی دن آریلیمعرفی تاریخ عادت های اتمی جای پا جیمز کلیرمعرفی کتاب صداهایی از چرنوبیلچرا تاریخ خواندن بخاطر آدم کار کننده است