ایجاد یک صندوق پژوهشی جدید | سفارش رئیس جمهور درباره شرکت های دانش اساس چه بود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی پیوند مهتر قوطی نوآوری و شکوفایی در سی و نهمین جلسه کارگروه صندوق های استیناف و فناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گفت: تامین مالی مملکت های علم و فناوری از طریق صندوق های استیناف و فناوری یکی از مهمترین مولفه های اکوسیستم فناوری و نوآوری محسوب می شود.

ادیب کارگروه صندوق های استیناف و فناوری افزود: داخل صندوق نوآوری و شکوفایی، از اواخر سال گذشته حجم های اکید برای نقش آفرینی قوطی های پژوهش و فناوری در کشور ابداع شد.

وحدت با رمز بوسیله دغدغه مهتر جمهوری در حمایت از باهم اتحاد کردن های دانش بنیاد و مرزوبوم های علم و فناوری، گفت: پس از ادخال برده به صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از دغدغه ها و تاکیدات رئیس جمهوری این بود که مشکلات این قشر پرفعالیت را رفع کنیم تا ضمن ایجاد حس رضایت، ارج افزوده موکد برای سرزمین خراج شود.

حکیم منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تو این کارگروه، موضوع بازرسی و ارزیابی آنلاین قوطی های پژوهش و فناوری را بنیادی توصیف کرد و گفت: این کار باید سرلوحه پروگرام کار کننده همگی صندوق های پژوهش و فناوری باشد تا اگر نگرانی هم بود دارد آنها را بوسیله طور کامل برطرف کرده و مستمرا نظارت و کنترل وجود داشته باشد.

در سی و نهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، مجوز تاسیس مجری پژوهش و فناوری تلاشگران اقتصاد مستقر و دستورالعمل اجرایی اعطا، لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری به پسند رسید.

جعبه های غیردولتی استیناف و فناوری به اراده فراهم کردن بنیاد لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت بسرنوشت شوم دچار کردن مخصوص داخل کار استیناف و فناوری ساخت شده اند.