چگونه دیگران را به شنیدن ایده هایمان هواخواه کنیم؟

هرروز زمان زیادی مشغول شنیدن هستیم. درواقع، ۵۵ درصد از روز ما صرف کردن شنیدن می شود و بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار واژه را می شنویم. سیلان گزارش دادن و شنیدن به همین سادگی حلق. مخاطبان فقط یک پنجم از حرف های ما را به ذهن می سپارند. بیشتر حرفی که می زنیم، از یک شنوایی آن ها وارد و از گوش دیگر خارج می شود. شاید انسان به ما نگاه کنند و حرف هایمان را بشنوند؛ اما واقعا به گفته هایمان گوش نمی دهند و آن ها را مفرط زود فراموش می کنند.

راز سرمست نگه داشتن سایرین و موفقیت تو بیان مؤثر ایده ها، این است که انسان را به تعامل وادار کنید؛ یعنی آن ها را بنده سخنرانی یا گفتگو های خویشتن کنید. درادامه، پنج نکته ی مهم را بخاطر این شعار به شما یادآوری می کنیم.

۱. مخاطب محور باشید

اگر بوسیله مردم نشان دهید به دست افزار آن ها شنوایی داده اید، آن ها همچنین بوسیله شما گوش می دهند؛ پس، باید شواهدی مبنی بر این فرمان بیاورید. برخی از سخنرانان برای اینکه توجه خویشتن را بوسیله دست افزار های قبلی مخاطبان مدلل کنند، افکار خود را با چنین جملاتی آغاز می کنند: «همان طورکه بی سواد گفت…» خواه «اگر حرف های مارکوس را جمع بندی کنیم…». گرچه این راهکار مخاطب را بازداشت می کند، متأسفانه باعث می شود ایده و افکار شما دنباله رو ایده ی دیگران به نظر برسد.

باوجوداین، می توانید به کمک روشی مؤثرتر به مخاطبان نشان دهید به سخنان آنان گوش داده اید. بهتر است صحبت های خویشتن را با چیزی فراتر از گفتگو اشخاص قبلی آغاز کنید؛ مثلا اگر می خواهید ایده ی خویشتن را معرفی کنید، می توانید بگویید: «من با دست افزار آقای …درباره ی ترفیع پروژه موافقم و برنامه ای برای ارتکاب این فقره دارم» یا «من در بخشی از تحقیقاتم، نظر تک تک شما را به صورت جداگانه جویا شدم و همگی ی پیشنهاد هایتان را به برنامه ی ارشد پر حرارت خودم افزودن کردم». بدین ترتیب، به مخاطبان عرض می دهید؛ اما درعین حال، مسئولیت و حرمت ایده ی خود را همچنین حفظ می کنید.۲. پیام روشنی داشته باشیدمقاله های مرتبط:چگونه ایده هایتان را سریع نمدار در جمع به روند بیندازیدچگونه ایده های پیچیده را برای دیگران توضیح دهیم

چنانچه پیام مهم و واضحی داشته باشید که بخاطر مخاطبان حس کردنی باشد، آن ها بوسیله گمان بیشتری بوسیله حرف شما شنوایی می دهند. برای اطمینان از اینکه مخاطبان واقعا دست افزار شما را شنیده اند، می توانید از چنین کلمه ها و اصطلاحاتی استفاده کنید: «از دیدن غلام…» و «پیام اصلی غلام این است که…» و « من معتقدم که…». همچنین، می توانید به سادگی بگویید: « نکته ی مهمی که می خواهم بگویم…».

شما پیام پا بر جا را تقریبا تو اوایل اظهارات خویشتن بیان می کنید و بعدا در زمان خراج گیری یا جمع بندی دوباره به سراغ آن می روید. درواقع، می توانید پیام اصلی را بوسیله ضابطه ای به انتها ببرید که گویا مخاطبان از اظهارات شما حمایت کرده اند؛ مثلا «به همین دلیل مطمئنم که استراتژی علو العاده ای بخاطر پیدایش محور ی مشتریان داریم».

۳. موضوعات خواه نکات گفتگو خود را بشمارید

«شمارش نکات» راه دیگری است که به مخاطبان کمک می کند به دست افزار شما گوش دهند. زمانی که کسی تو سخنان خویشتن می گوید :«اول اینکه…، دوم اینکه…» ما به حرف او بهتر توجه می کنیم؛ زیرا این واژه ها، بوسیله ایده ی سخنران زیبایی و روشنی می دهد. بنابراین، نکات مهم یادداشت خود را به ترتیب بشمارید. به عبارت دیگر، محتوای خویشتن را با مجموعه ای از نکات مشخص دایره دهی کنید (بین دو تا چهار تک). «شمارش» باعث می شود مخاطبان درمقابل مباحثات وارد بمانند و درعین حال، تامین شوندا برای افکار و ایده هایتان ساختاری تو دیدن گرفته اید.

ساده ترین برچسب های ساختاری عبارت اند از: «اول…، دوم…، سوم…» یا «دلیل ابتدا من این است که…، دلیل دوم این است که…» یا «راه شروع…، سیاق دوم…« یا «گام اول…، قدم دوم…» و نظیر آن. فرقی نمی بطی ء موضوعات اصلی محتوای شما دو خواه سه یا چهار تک است. بنیادی این است که شما با ساختار واضح، شنوندگان را بوسیله گفتگو خود منتظر نگه دارید.۴. با سرعت آهسته گپ کنید

شما با کاهش سرعت حرف های خود، می توانید به شنوایی اعطا کردن مخاطبان کمک کنید. هنگامی که فی البداهه حرف می زنیم، غالبا با شتاب بیشتری افکار خود را بیان می کنیم. به عبارت دیگر، سرعت دست افزار زدن ما از سرعت تفکر مخاطبان بیشتر است. حتی گاهی به اندازه ای سریع مصاحبت می کنیم که خودمان هم نمی توانیم افکارمان را جمع کنیم.

یکی از گونه های آهسته کردن سرعت دست افزار زدن، این است که با فراغ خاطر صحبت کنید و به هریک از افکار و کلیدواژه های خود معادل خاصی بدهید. بوسیله عنوان مثال، اگر درباره ی سیاست های جدید پاره منابع انسانی حرف می زنید، روی مزایای حقیقی این حصه تأکید بیشتری کنید. به علاوه واژه هایی که بیانگر ایده و عقیده تان هستند، با لحن پررنگ تری بیان کنید؛ مثلا «غلام عقیده دارم…» یا «من می دانم…» خواه «غلام مطمئن هستم…».

راه دوم آهسته صحبت کردن، این است که بین ایده های خویشتن مکث کنید. هنگامی که ایده ای عنوان می شود، مخاطبان آن را می شنوند؛ اما درون زمان وقفه ی پس ازآن از اتمام جمله، ایده را انتزاع و درک می کنند. اگر بعد از توضیح هریک از افکار خود و قبل از شروع ایده ی بعدی کمی مکث کنید، به مخاطبان فرصت می دهید واقعا عنصر عزم شما را هوشیار شوند.

۵. از زبان بدن استفاده کنید

بسته بوسیله اینکه ما درون طول مصاحبت هایمان چگونه از حرکت دست ها و چشم ها و چهره ی خود استفاده می کنیم، مخاطبان نیز با درجات مختلفی به حرف ما گوش می دهند. در این زمینه، چند توصیه برای افراد تازه حکم داریم:

۱. زمانی که با کسی حرف می زنید، مستقیما تو چشم های او نگاه کنید. حتی اگر با تیمی ۱۰ نفره گفتگو می کنید، تقلا کنید با تک تک آن ها تماس چشمی مستحکم کنید. وقتی بوسیله یک نفر نگاه می کنید، همه ی حاضران نگاه خیره ی شما را حس می کنند و با آنچه اظهار شده، وفاق درست می کنند؛ 

۲. با چهره ی خود نشان دهید آنچه می گویید، اهمیت دارد. چهره ای پرهیجان و سرزنده خیر تنها شاهدی بر وقار صحبتتان است؛ بلکه کارمایه بیشتری به صدای شما می بخشد و مخاطبان را داخل حال و هوای مباحثات نگه می دارد؛

۳. سرتان را فراز نگه دارید و صاف بایستید یا بنشینید. این حالت حاکی از تکیه شما به ایده هایی است که نشانی می کنید. به تبع، مخاطبان هم کشش بیشتری در سخنانتان درک می کنند و با مقصود بیشتری به مکالمات گوش می دهند.

۴. زمانی که می خواهید نکات واقعی را تقریر کنید، با استفاده از حرکات باز، دیدن مخاطبان را طلبیدن کنید. حتی زمانی که ژست خاصی نگرفته اید، بازوهای خود را نسبتا باز نگه دارید. در این صورت، نشان می دهید درباره ی گفته هایتان اسودگی و آرام هستید و حالت تدافعی ندارید.

۵. حرکات و رفتارهایی که نشانگر زبان مثبت بدن هستند، پیام تأثیرگذاری به حضار می رسانند؛ مثلا اینکه درمقابل افکارتان مشتاق هستید. درنتیجه، آن ها نیز انگیزه می گیرند تا بوسیله طورمشابه، به ایده های شما توجه کنند.

در دنیای امروز که همه مکان عوامل حواس پرتی متعددی حیات دارد، گوش دادن کار ماندگی است. باوجوداین، اگر از پنج تکنیک یادشده استفاده کنید، به مخاطبان کمک می کنید حرف های شما را نه عزب با گوش، بلکه با ذهن و بیرونی خود بشنوند.  بیشتر بخوانید:دنبال کردن رویاها، توهم مخرب استارتاپیروش هایی بخاطر ایجاد اتیکت نوآوری مشارکتیچند مهارت کارآفرینی که کسی نمی تواند آن ها را به شما آموزش دهدخدمات به استارتاپ های دیگر؛ مدل درآمدی پرسود برای استارتاپ های سیلیکون ولیمعرفی مبصر ترین استارتاپ های شکست زده حوزه پزشکی