آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تمهید آثار علمی ابلاغ شد

به گزارش همشهری آنلاین،  آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تمهید آثار علمی به جهت تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ تاریخ نویس ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت دولت تصویب و از سوی اسحاق جهانگیری دستیار اول رئیس جمهور بوسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛  وزارت بهداشت، علاج و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ابلاغ شده است. آشنایی با مصادیق تخلفات پژوهشی و ربودن علمی

هیئت وزیران در مجمع ۲۳ مرداد ماه ۹۸، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و بوسیله استناد تبصره (۱۰) ماده واحده شیوه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶، آیین نامه اجرایی این عادت را تصویب کرده است.

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با فریبکاری داخل تهیه آثار علمی درباره هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش مرزوبوم های علمیه توان اجرا دارد.

بر بنیاد این آئین روزنامه اجرایی، کارگروه اخلاق تو استیناف در سطح وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوسیله عزم دادرسی گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت روش بین کارگروه های اخلاق در پژوهش مؤسسات و تدوین استانداردهای تمهید آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها تشکیل می شود.

ترکیب کارگروه وزارتی اخلاق در استیناف دربرگیرنده دستیار پژوهشی وزیر (رییس)،  معاون آموزشی وزیر،  دستیار حقوقی و امور کمیسیون وزیر، رییس ایرانداک،  دو نفر پژوهشگر صاحب نظر بدنه هیئت علمی،  یک نفر قامت هیئت علمی رشته حقوق و دو نفر صاحب نظر داخل حوزه اخلاق در پژوهش است. اعضای اصلی این کارگروه بوسیله پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت ۲ سال منصوب می شوند.

همچنین بوسیله منظور اجرای استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق تو پژوهش داخل مراحل مختلف طراحی، ارتکاب و گزارش نتایج پژوهش ها، کارگروه اخلاق داخل پژوهش داخل سطح مؤسسه به اربابی رییس مؤسسه و با حضرت معاونان پژوهشی و فنآوری و آموزشی مؤسسه و تعدادی از اعضای هیئت علمی صاحب نظر درون امور پژوهشی و حقوقدان تشکیل می شود.   

ماده ۴ آیین روزنامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با فریبکاری در تهیه آثار علمی که از سوی کمک اول مهتر جمهور ابلاغ شده،  وظایف کارگروه اخلاق در استیناف مؤسسه را به این شرح نشانی کرده است:

۱- معاینه و آسیب شناسی علل و زمینه های بروز تخلفات پژوهشی و اِعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی تماس.
۲- پیشنهاد اصلاح هنجار و متد های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش داخل راستای کاهش بن های بروز تخلفات پژوهشی.
۳- اشاعه اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع رسانی در سطح مؤسسه.
۴- برنامه ریزی بخاطر افزایش سطح آگاهی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از قانون برگزاری اتلیه های آموزشی، همایش ها، نشست های علمی و نظایر آن.
۵- اطلاع رسانی در خصوص استانداردهای مصوب اخلاق درون پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق تو استیناف و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذیربط اعلام می شود.
۶- معاینه اولین و کارشناسی گزارش های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین روزنامه.
۷- اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در استیناف و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.
۸- بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) استیناف هایی که بر زمینه مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، فاتحه مراحل عمل آنها منوط به دریافت تأییدیه از کارگروه اخلاق در استیناف مؤسسه است.

نیز مؤسسه موظف است اقدامات زیر را ایفا دهد:

۱- پیشنهاده (پروپوزال) ها، رساله ها و عاقبت مجله های فاقد مرتبه بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب داخل مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.
۲- کلیه رساله ها و پایان نامه ها قبل از دفاع باید در ایرانداک سنخیت یابی شود و ارایه گزارش سنخیت یابی بخاطر کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است امکان تجنیس یابی برخط (آنلاین) را بخاطر مؤسسه ساختن کند.
۳- ارایه گواهی ثبت بازپسین پایان نامه/رساله در ایرانداک برای فراغت از پرورش الزامی است. مصرف از امتیاز پایان نامه/ رساله مربوط برای پیشرفت پایه، ارتقای اشکوب اعضای هیئت علمی و نابرابر حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه معترف ثبت نهایی و تشابه یابی آخر روزنامه/ رساله تو ایرانداک است. گواهی مذکور باید به قیافه برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.

متن طولانی این آیین نامه پیاده شدن روی سندیت اطلاع رسانی شورای عالی نهضت فرهنگی منتشر شده است. منبع: برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی شورای برجسته انقلاب فرهنگی