معرفی کردن کتاب عادت های اتمی پی جیمز کلیر

جیمز کلیر سال های طولانی است که درباره ی عادت ها مطالعه می نرم و در وبلاگش درباره ی عادت ها می نویسد. همچنین، وی مؤسسه ی آموزش قاعده را روی وب سایت آکادمی عادت ها رویه اندازی کرده است. تاریخ «قانون های اتمی» او حاصل ی این وارسی ها و تجربه ی شخصی از اجرای روش ضابطه های اتمی است. 

درون تاریخ «عادت های اتمی» درباره ی تأثیر عادت های کوچک تو زمانی تمام و رسیدن به نتایج برجسته دراثر همین عادت های کوچک و سهل گپ می شود؛ کارهای کوچک و ساده ای که در شروع تغییراتی را مدال نمی دهند؛ اما چنانچه تکرار شوند و سال ها به صورت مستمر تو انجام آن ها کوتاهی نشود، تغییرات هویدا و کلانی را نشان خواهند عدل.تلخیص ی کتاب

عادت به ذهنی کارهایی است که به لباس روزمره درمی آیند و ناخودآگاه آن ها را در کارهای روزمره ی خود انجام می دهیم. اتمی تیمار به معنای جزئی کوچک از سیستم است که نمی تواند به جزء کوچک تری شاخه شود. جیمز کلیر تعبیر «طریق اتمی» را به این دلیل انتخاب کرده که کنار کارهای بسیار کوچکی که به نعوظ مداوم جبران می شوند و از آن بوسیله نشانی اجزای تشکیل دهنده ی جهیز مرکب رشد یاد می کند. 

جیمز کلیر در کتابش دلیل باطراوت بودن دگرگونی عادت های زشت را دگرگونی موارد اشتباه به راه لغزش می داند. از آن گذشته، عادت های بد را باید با عادت های خوب جایگزین کرد که به مشت آوردن روال های خوب نیز بوسیله نظر باطراوت می رسد. اکثر افراد فکر می کنند برای تغییر عادت هایشان و خلق ضابطه های خوب باید فقره ویژه و سختی انجام دهند؛ درحالی که این سطر نادرستی است. اگر نمی توانید قاعده هایتان را بهتر کنید، مشکل از شما نیست؛ بلکه مشکل از سیستمی است که مقابل آن اقدام می کنید.

شما با پس اندازکردن یک شبه پولدار نمی شوید؛ اما همین پس انداز کوچک چنانچه به طورمداوم و کامل مدت دنباله هویدا کند، مشابه سود تنخواه گذاری انباشته می شود. درنتیجه، زمانی فرامی رسد که می بینید به ثروت زیادی مشت پیدا کرده اید. سر های خوب همچنین به همین شکل عمل می کند. بیشتر افراد به دنبال گرفتن نتایج زننده از کارهایشان هستند؛ درحالی که واقعا این طور تراشیدن. هیچگاه کسی نیست که بتواند با کارهای زننده و درون کوتاه مدت به موفقیت های بزرگ مشت پیدا یواش. افزون براین، برای رسیدن به نتایج خاص و فوق العاده به انجام کار علو العاده نیازی ندارید. کافی است روی همین عادت های کوچک و اتمی خودتان تمرکز و آن ها را اصلاح کنید. دراین صورت، بعد از چند سال تغییر در نتایج کارهای خود را به وضوح می بینید.

تغییرات کوچک در ابتدای کار هیچ حاصل ی محسوسی نشان نمی دهند و ممکن است افراد ناامید شوند؛ اما پابرجایی این طریق های کار کننده است که بالاخره مانند خورشید به آرامی طلوع می کند و شما از دید این نتایج شگفت زده می شوید. چنانچه افراد بدانند مجاهدت هایشان هدر نمی جوی و ذخیره می شود، هیچگاه گاه نومید نمی شوند. متأسفانه این دیدگاه رایجی است که اطرافیان هر شخص موفق، تنها نتیجه ی بازپسین را می بینند و به سطر طی شده بخاطر رسیدن بوسیله آن موفقیت توجهی نمی کنند. بااین حال، خودتان به خوبی می دانید چه مسیری طی کرده اید و کدام سر ها و اصرارورزیدن پهلو آن ها و پابرجاماندنشان باعث شده امروز بوسیله این موفقیت خاص برسید.

ایجاد قانون های خوب مثل کاشتن بذری کوچک است که در طول زمان و با محافظت می تواند به درختی تنومند دگرگونی شود. برعکس، شکستن عادت های بد مثل تبرزدن به تن ی درختی عظیم الجثه است. این کار بسیار سخت پیش می رود؛ ولی اگر پافشاری کنید، درنهایت شجر را از مکان برخواهید کند.

اگرچه عزم و موجب دو عامل اساسی برای تغییر عادت ها هستند، نمی توانیم ارزش زیاد ازحدی بخاطر آن ها قائل شویم. افراد زیادی هستند که سرود ی کافی دارند و انگیزه شان نیز برای تحول ضابطه ها قوی و بیش است؛ ولی بازهم موفق نمی شوند، چرا؟ چون این سیستم عادت های ما است که رفتارهای باقی ما را باعث می شود؛ یعنی آنچه بوسیله خوبی از آن آگاه نیستیم. وقتی کاری بوسیله روال تغییر می شود، بی حد از اوقات آن فقره را ناخودآگاه و بدون ماندگی ایفا می دهیم.مقاله های مرتبط:۱۰ متد بخاطر صرفنظر رسم بد۸ قاعده تضمین کننده موفقیت

جیمز کلیر داخل کتاب کاربردی و ژرف خود، سه گانه سطح را در تغییر شیوه ها تشریح می دهد و هر سطح عمیق تر از سطح پیشین خود است: ۱. داخل سطح اول، تعریف اهداف را پیگیری و هدف هایتان را تعیین می کنید. شما عزیمت دارید چیزهایی را تبدیل دهید و کاهش پیمانه و نوشتن تاریخچه و امثال این ها اهدافتان هستند؛ ۲. سطح دوم تغییر عادت ها و جهیز های عمر تان است. سر جدیدی بخاطر ورزش کردن و هرکاری که به کارهای روزانه و تکرار در زندگی تان تحول بشود، عادتی جدید و سیستمی تازه برای شما است؛ ۳. سطح سوم مربوط بوسیله هویت است. تصویری که از خودتان دارید، اعتقادات و افکار شما تو این سطح صبر می گیرد. می بینید که دگرگونی قاعده ها هر سه گانه سطح را دربر می گیرد و تغییر می دهد.

هدف اصلی کتاب «روال های اتمی» تمرکز هویتی است که برپایه ی سر های بی مانند بوسیله وجود می آید. با این نگرش، تمرکزتان کنار آن هویت و شخصیتی خواهد حیات که تعلق مندید باشید. پس، باید تصمیم بگیرید می خواهید چه کسی باشید و با معاون گام های کوچکی که در انگیزه آن برمی دارید، این سیلان را بوسیله خودتان ثبوت کنید.

پیام واقعی جیمز کلیر برپایه ی همان عادت باستانی اسکینر است که داخل دهه ی ۱۹۳۰ مطرح شد؛ همان عرفی که چارلز داهیگ همچنین تو تاریخ «قدرت عادت» براساس آن شرحی بخاطر چگونگی تحول عادت ها تصنیف است. پیش تیز درون مطلب «معرفی کتاب غلبه عادت»، درباره ی کانون ی عادت صحبت کردیم. این قانون هسته ی واقعی و حجر بنای چگونگی تبدیل روال ها و راندمان آن ها است؛ ولی به تدریج و با پیشرفت بینش روان شناسی پیشرفت درخورملاحظه ای کرده و حالا بخاطر افراد دریافتن پذیرتر و کاربردی نمدار است.

جیمز کلیر تو کتاب «عادت اتمی»، همان مجتمع ی عادت را این کود تو چهار قدم میسر و عملی برای انجام دادن به رامشگر می آموزد تا با معاون این گام ها، دستورالعملی برای به دست آوردن روال های خوب و ترک ضابطه های کریه دردسترس داشته باشد. این چهار شلنگ ساختار کلی هر طریق است که با آگاه شدن از این مراحل، هرکس می تواند به خوبی کارکرد قاعده را درک و شهود درنگ. آگاهی به این مراحل سبب می شود افراد بتوانند روش متین را بخاطر تغییر قاعده ها در پیش گیرند. چهار مرحله ی ایجاد روال ها عبارت اند از: نشانه یا سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش.فروش با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomit

درواقع، برهان قاهر نشدن افراد درون تغییر و گشایش عادت ها این حلق که انسان ها یار ندارند تبدیل کنند. آن ها تغییر را می خواهند؛ اما راهی مقاوم و سیستمی پاسخ گو برای آن نمی شناسند. اگر مسیر مناسبی بخاطر تغییر طریق هایتان نداشته باشید، عادت های بد بارها وبارها تکرار می شوند، بدون اینکه بخواهید.

درباره ی کتاب و ترجمه های آن

کتاب «عادت های اتمی» در موضوع صرفنظر سر و تغییر و تعدیل رفتار دسته بندی شده است. این تاریخ برگردان های متعددی به زبان فارسی دارد. انتشارات «هورمزد» به لطافت این کتاب را با ترجمه ی هوشمند دهقان طبع کرده است. همچنین، انتشارات «میلکان» این کتاب را با نشانی «خرده عادت ها: راهی سهل و اثبات شده بخاطر خلق کردن شیوه های خوب و شکستن عادت های زشت» و ترجمه ی زهرا صادقی به راسته عرضه کرده است. درون یک سال اخیر،  انتشارات «معیار علم» با برگردان ی مریم پهلوانی، انتشارات «پردیس آباریس» با ترجمه ی روزبه ملک زاده، انتشارات «دیموند زجاجی» با برگردان ی محمدهادی آقاجانی، ترویج «آسو» با برگردان ی نغمه نورمحمدنوری و انتشار «بینش صلاحیت دار عصر» با ترجمه ی محمد علی نژاد مشغول گستردن این کتاب بوده اند.

تو سال ۱۳۹۷، نشر «نوین» تاریخچه «روال های اتمی» را با عنوان کامل «‏‫سر های اتمی‮‬‏‫: یک اسلوب ساده و اثبات شده بخاطر خلق سنت خوب و شکستن عادات بد، تغییرات کوچک، نتایج برازنده توجه» و برگردان ی هادی بهمنی و ویراستاری مصطفی طرسکی به میدان ارائه کرده است. این تاریخچه را از وب سایت نشر نوین می توانید بخرید. همچنین، پراکندن سابق الذکر ضمیمه ی این کتاب را به صورت فایل های اثر دی اف به تعبیر فارسی آماده کرده و برای دانلود در وب سایتش قرار داده است. برازنده تذکر است نسخه ی صوتی این تاریخ را نیز نشر نوین تدارک کرده که می توانید از اپلیکیشن های تاریخچه راه و نوار با صدای مینا موسوی تو ۱۰ ساعت بشنوید.دیدگاه سایرین درباره ی عادت های اتمی

تاریخ «قاعده های اتمی» جزو پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز محسوب می شود. این کتاب از خوانندگانش تو آمازون و گودریدز به طور میانگین حدود ۴.۵ از ۵ بازیگر دریافت کرده است. اکثر خوانندگان تاریخ آن را مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش و کاربردی توصیف کرده و آن را یکی از بهینه کتاب ها تو حوزه ی دگرگونی شیوه دانسته اند.

درباره ی دبیر

جیمز کلیر کارآفرین، نویسنده، عکاس آمریکایی و صاحبآکادمی عادت است که برمبنای تجربه های فراوانش درزمینه ی تغییر عادت ها و ایجاد عادت های خوب، برای خودش این آکادمی را راه اندازی کرده و تاکنون مراجعان فراوانی داشته است. او درباره ی قاعده ها و غلبه خفیه انسان ها زیاد می نویسد و به کشف رویه هایی برای بهتر زندگی کردن علاقه مند است.خرید با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitبیشتر بخوانید:بیوگراف آیزاک آسیموف، ادیب ای از آیندهمعرفی کتاب «مربی تریلیون دلاری»؛ تحصیل های رهبری بیل کمپلمعرفی کتاب بهترین قصه گو نمدار است اثر آنت سیمونزمعرفی تاریخچه کشش معلول گابریل وینبرگمعرفی کتاب خودِ برتر معلول مایک بایر