اهدای نشان درخت خرما آکادمیک فرانسه بوسیله ریاضیدان ایرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تهران، دکتر سیامک یاسمی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران، چیره به قبض مدال فسیل آکادمیک فرانسه شد.

نشان فسیل علمی یکی از علامت های دولت فرانسه است که بوسیله افراد برجسته و سرشناس علمی اعطا می شود. این نشان از سال ۱۸۰۸ میلادی توسط ناپلئون به عنوان نشان افتخار به افراد ممتاز دانشگاه پاریس اهدا شد. از سال ۱۸۶۶ میلادی این مدال به افراد غیرفرانسوی که داخل اتساع ربط علمی بین کشور خود و فرانسه اقدامات اساسی بوسیله انجام رسانده باشند، نیز اهدا می شود.

دکتر سیامک یاسمی رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم و نخستین ریاضیدان ایرانی عضو دائمی فرهنگستان علوم جهان است که درون سیاهه دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار دارد.