معرفی کردن تاریخ «ذهن درستکار» معلول جاناتان هایت

مهم ترین دامنه اساسی بخاطر کسب فروتنی اخلاقی این است که خویشتن را از حالت حق به جانب وجود داشتن دربیاورید و از بیرون بوسیله ماجرا نگاه کنید. تمام قدرت روحی دالایی لاما و تفکرات مشابه او ناشی از همین افتادگی است؛ فروتنی ای که باعث می شود تفکر ها را برقرار یا لغزش نپندارند و طرف هیچ چیز نباشند و با هیچ چیز غصه تغار نکنند. البته این به معنای آن نیست که برای آنچه می اندیشیم، سعی نکنیم و استعدادمان را در جهت اهداف و افکارمان به کار نبریم؛ بلکه بپذیریم فکر های متفاوت باهم دشمن نیستند و تلاش آن ها مثل وجود شب و روز بخاطر حرکت دنیا به سمت جلو لازم است.

طرزفکر شما هرطور که باشد، ناخودآگاه این وضع فکر کردن می کنید که برحق هستید و دیگران اشتباه اندیشه می کنند. درواقع نه فقط شما، بلکه هرکس دیگری هم فکر می بطی ء حق با خودش است. چشم که باز می کنیم، خودمان را تو گروهی از بی آرامی فکرانمان می بینیم که با گروه دیگری که متفاوت از ما می اندیشند، در دشمنی و خصومت است. فکر می کنیم هرکس که مثل ما فکر نمی کند، از روی سفاهت و سفاهت اش آنچه حساسیت می کنیم، دریافتن نمی یواش. ما در غلط ایم و این نعوظ نیست.

چنانچه آزادی خواه باشید، فکر می کنید محافظه کارها ترسو هستند و نمی توانند به آزادی بیندیشند. درک نمی کنید چگونه حزب مخالف شما رأی بیشتری می آورد و این اسلوب فرض می کنید که آن ها نیرنگ زده و تحمیق شده اند.

تلخیص ی تاریخ

کتاب «ذهن درستکار» که ترجمه ای از The Righteous mind است، شما را با نتیجه گیری جالبی از بررسی ی متقاعدکننده ی افکار چپ گرا و حق گرا (چه دیپلماتیک و چه مذهبی و چه اجتماعی) شگفت خورده می کند. این تاریخ اتمام شده ی یکی از مقالات جاناتان هایت است. این مقاله درباره ی آن بود که چرا مردم آمریکا به جمهوری متقاضی رأی دادند؛ مقاله ای که سراسر واشنگتن و مینستر غربی را تکان داد. او مجاهدت کرد دنیا را از منظر محافظه کارها بنگرد؛ ازاین رو، به سیاق های معمولی نگاه کرد که رسا شناسان ازطریق آن ها می کوشند محافظه طرز کار را توضیح دهند.

جاناتان هایت به این خراج رسید که محافظه کارها ویژگی های شخصیتی نامناسبی ندارند؛ بلکه بوسیله همان میزان که لیبرال ها نیکوترین ها را برای جامعه می خواهند، صادقانه می خواهند دنیا جای بهتری برای زندگی باشد. کتاب «ذهن درستکار» شامل سه گانه بسرنوشت شوم دچار کردن بنیانی است که در هر بخش، یک اصل روان شناسی اخلاقی ارائه می شود. اگرچه می توان این سه بسرنوشت شوم دچار کردن را به صورت سه کتاب جداگانه فرض کرد، هر بخش به سرنوشت سابق خود بسیار وابسته است.سودا با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomit

در بخش مقدمه کتاب، سخن سنج از تحقیقات و مطالعات انجام شده بخاطر توضیح شهودگرایی اجتماعی استفاده می کند. بوسیله این معنا که باورهای افراد از شهود و بصیرتشان سرچشمه می گیرد و افکار منطقی پس ازآن از شهود می آیند تا توجیهی برای اثبات باورهایشان باشد. او به متفکرانی چون دیوید هیوم و ویلسون که دلایل مرتبط کمتری از خود نشان داده اند تا متفکران مشهور تر در مقابل لارنس کوهلبرگ با جایگاه مرکزی در خودی اخلاقی و نیز دلایل اخلاقی خودش استناد می نرم. شهود اخلاقی نقطه ی آغاز صحبت های جاناتان هایت است؛ شهود اخلاقی ای که دریافتن ما را از سایرین و کارهایشان شکل می دهد. این شهود متشابه حقایق آشکار هستند و چنین به نظرمان می رسد که هرکس مثل ما فکر نمی کند، در اشتباه است.

جاناتان هایت یافته های تحقیقاتی خویشتن را درکنار نقشه های مردم شناسان و مورخان و سایر روان شناسان فراغت می دهد و با کمک تمام این ها، نقشه ی مرزوبوم ی اخلاقی را ترسیم می کند. او گوهر های به وجودآمدن اصول اخلاقی را میان انسان ها معاینه می یواش و این نظری را نقد می بطی ء که تکامل باعث خودخواه ترشدن مردم ها شده است. به جای توجه به سنخ دوستی ذاتی درون انسان، هایت متقی است یکی از اصول پنج گانه ی اخلاقی، انتظار انسان بوسیله دلبستگی بوسیله گروه و گروهی بودن انسان ها است که احتمالا به سلسله ای وجود داشتن انسان ها از زمان های همیشه برمی گردد. مردم ها اولاد هایی تشکیل می دادند تا با سایر قبیله ها دشمنی کنند و همین دسته بندی منشأ اختلافات مذهبی و دوقطبی شدن فضای دیپلماتیک است.

لیبرال ها با محافظه کارها مخالفت می کنند و می پندارند آن ها با رأی اعطا کردن به جمهوری خواهان، برخلاف صلاح خودی عمل می کنند. آن ها فکر می کنند رأی طبقه ی مفید به جمهوری خواستگار بوسیله معنای حماقت و نادانی آن افراد است. درحالی که دشوار واقعی این است که لیبرال ها نمی توانند علت های درونی و پا بر جا محافظه کارها را دریافتن کنند. غالبا افراد بی حد کندرو افکار ضد دیدگاه هایشان را نفی می کنند، عاری اینکه به دیدگاه های دیگران دقیق و کامل توجه کنند.

جاناتان هایت طبق مطالعات وسیعش در حوزه ی فصیح شناسی اخلاقی به این نتیجه رسیده است هریک از این قسمت قسمت کردن های اجتماعی انگیزه های خودشان را داخل گشایش اوضاع جامعه دارند و می کوشند ازطریق وضع و راه خود این بهبود را به وجود بیاورند؛ موضوعی که شاید بخاطر دسته دیگر حس نکردنی باشد. او می گوید گروه های متنوع از دید دیدگاه باید بکوشند ماخذ های مشترک میانشان را صریح کنند. چنانچه هرکدام از دیدگاه ها با مداقه بررسی شوند، درمی یابیم هریک مزیت های خود را برای اجتماع دربر دارد.

نتایجی که جاناتان تو پایان کتاب از مطالب بیان شده گرفته، چنان خیره کننده است که خواننده را شگفت خورده و سخت مجذوب خود می نرم. در منفصل پایانی، هایت علامت می دهد چه چیزی درباره ی هر طرف بی عیب است و چرا به لیبرال ها و محافظه کارها و آزادی خواه ها درکنار هم به عنوان یک ملت نیازمندیم. این طرزتفکر می تواند بشر را از دعواها و دشمنی های تاریخی نجات دهد؛ همان طورکه فلسفه های آیین بودا و بسیاری از آیین ها و نمادهای دیگر (متشابه یین و یانگ) کنار این اصل مستقر است که خیروشرّ و سیاه و سفید درکنار هم استراحت می گیرند و از یکدیگر جدانشدنی هستند.

جاناتان هایت از روان شناسی اخلاقی برای دستیار بوسیله احزاب سیاسی مختلف و دیدگاه های مذهبی مختلف مصرف کرده است تا با درک و احترام بوسیله یکدیگر، به دشمنی هایشان پایان دهند و کنجکاوی و خواهش به دیدگاه های یکدیگر را جایگزین عداوت و جنگ کنند.

درباره ی کتاب

سال ۲۰۱۲، سرایت وینتگ Vintage تاریخچه مجهز را با نشانی تمام انگلیسی The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion در ۵۲۸ ورقه طبع کرد. این کتاب در آمازون و گودریدز با استقبال چشمگیر خوانندگان مواجه شده و زیاد از چهار ستاره و دیدگاه های مثبت بسیاری ازآنِ خویشتن کرده است.

به تازگی، نشر نوین کتاب «ذهن درستکار» را با نشانی کامل «ذهن درستکار؛ چرا محاکمه و مذهب افراد خوب را از غم جدا می کند؟» و برگردان ی امین یزدانی و هادی بهمنی روانه ی بازار اشاعه کرده است. از رویت موضوعی، این کتاب درون دسته بندی روان شناسی اجتماعی و سیاسی و مذهبی فراغت می گیرد.بیع با کد تقلیل ۲۰ درصدی zoomit

جیمز ویلسون درون روزنامه ی فایننشیال تایمز درباره ی این تاریخچه می گوید:تاریخ جاناتان [هایت] امواجی در هر دو لفظ اقیانوس به وجود می آورد.

بخش بررسی کتاب نیویورک تایمز هم تاریخچه «حافظه درستکار» را دارای سهم عمده ای در فهم بشر دانسته است.

درباره ی نویسنده 

جاناتان هایت (Jonathan Haidt) اکتبر ۱۹۶۳ متولد شد. وی فارغ التحصیل دکتری رشته ی رسیده شناسی اجتماعی از دانشگاه پنسیلوانیا و لله رهبری اخلاقی درون دانشگاه استرن نیویورک است. مجله ی پروسپکت او را بوسیله نشانی یکی از متفکران عزیز جهانی شناخته است. جاناتان هایت درون ماخذ های روان شناسی اخلاقی و اخلاقیات داخل کسب وکار، قضاوت اخلاقی، روان شناسی مثبت گرا، سیاست و دوگانگی و توده گرایی، تزیین سرمایه داری و تنوع دیدگاه ها تجسس می کند.

هایت بنیان گذار آکادمی هترودوکس است که از تنوع دیدگاه در آموزش عالی طرفداری می درنگ. ناگفته نماند هایت درزمینه ی بسط تئوری های مهم اخلاقی و تحقیقات وب سایت تحقیقاتی  YourMorals.org مشارکت می درنگ. وی در پروفایل حساب توییترش تصنیف است: فکر می کنم شبکه های اجتماعی ازبین نمدار ی آزادی اجتماعی است؛ بنابراین می کوشم سازنده و بوسیله ندرت توییت کنم.

همچنین، داخل وب سایت شخصی اش خویشتن را این گونه معرفی کردن می کند:غلام روان شناس اجتماعی در کالج ی تصرف وکار استرن دانشگاه نیویورک هستم. رسالت انحصاری ام در دستیار به مردم است تا بتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند. همچنین، بوسیله مؤسسه های اجتماعی کمک می کنم تا بهتر کار کنند. من زمینه گذار جهیز های اخلاقی هستم که بوسیله شریک ها داخل بهبود و ارتقای فرهنگ اخلاقی شان کمک می کند. مؤسسه ی هترودوکس نیز بوسیله دانشگاه ها می آموزد روبیدن به دنبال نسب را ول نکنند و توانایی شان را در کشف حقیقت افزایش دهند. علاوه بر این ، بستر آموزشی Openmind را روش اندازی کردم تا به طولانی گروه ها از همه ی اقشار اجتماع دستیار یواش که داخل دوران دوگانگی های سیاسی گسترده و مخرب، بهتر ارتکاب کنند. 

ویدئوها، مقاله ها، کتاب ها و بنیاد های تحقیقات و بررسی ی جاناتان هایت را می توانید در وب سایتش به طورکامل ببینید.

سخن پایانی

به عزیمت آشنایی باریک بین مرطوب با اندیشه های نویسنده ی تاریخچه «ذهن درستکار» و تعمق بیشتر به خشکی امدن گفتگو هایش تو این کتاب، بوسیله شدت اندرز می کنیم ویدئو سخنرانی تد او را داخل این لینک با زیرنویس فارسی ببینید. داخل این سخنرانی، جاناتان هایت باتوجه به مطالعات عمیق و فراوانش درزمینه ی رسا شناسی اخلاقی در سطح جهان، نتایج تحقیقات خود و همکارانش را ارائه می کند. او به پنج اصول اخلاقی مشترک در تمام انسان ها اشاره می کند که دراثر این تحقیقات به دست آمده است.

جاناتان معتقد است همه ی ما در ماتریسی اخلاقی گرفتاریم که براساس آن، عده ای که غم فکر ما نیستند، احمق خواه دشمن خویشتن می دانیم. بخاطر خارج آمدن از این طور ماتریسی، باید به این حساسیت برسیم که تمام اندیشه های به ظاهر مخالف (نظیر لیبرال ها و محافظه کارها دربرابر یکدیگر) بخاطر وجود تعادل در دنیا لازم اند. این حساسیت از نگاه او در همگی ی تعالیم مذهبی آسیایی نهفته است. جاناتان هایت با اشاره به یین و یانگ (تشبیه کردن خیروشرّ درکنار یکدیگر و خیر داخل جنگ و جدال باهم) می گوید قرص و اشتباه وجود ندارد و تمام خاطر ها همچون شب و روز، بخاطر پیشبرد گیتی ضروری است و تغییر و ثبات باید کنارهم حکم کنند تا اعتدال قائم باشد.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «هنر نزاع» معلول سان تزومعرفی تاریخچه «روش اندازی کسب و کار» نوشته بیل اولتمعرفی کتاب ذهنیت موسس اثر جیمز آلن و کریس زوکمعرفی کتاب «طراحی بها پیشنهادی» نوشته الکساندر استروالدرمعرفی کتاب «هنر جذب سرمایه برای استارتاپ ها»