چگونه بوسیله کارمندان دورکار درون حفظ توجه داخل جلسات آنلاین کمک کنیم؟

با افزایش شیوع ویروس کرونا و نگرانی و اضطراب حاصل از آن، کارکردن از خانه به طور فزاینده ای تو همه ی انبازی ها درون حال برنامه ریزی و اجرا است. واضح است تو عارض چنین اتفاقی راه های روزمره ی طرز کار مختل می شود و این روانی روی روابط کاری نیز تأثیر می گذارد؛ ولی همیشه تهدیدها فرصت هایی خلق کردن می کنند. یکی از فرصت هایی که داخل چنین وضعیتی خلق کردن می شود، فرصتی است برای تجسس راهکارها و فرضیه های قدیمی فرمان و پرداختن به اسلوب های جدید که در برخی مواقع در کامل مدت بخاطر کسب وکارها می تواند سودده باشند. علاوه پهلو التهاب شخصی حاصل از بلای ناگهانی فراگیر و تأثیر بر صرفه جویی که همه دشوار ساز هستند، طرز های جدید همچنین مشکلات تازه ای ایجاد می کنند.

این روزها حفظ تمرکز و توجه اعضا تو جلسات حضوری غم دشوار است، چه برسد به زمانی که استراحت باشد این جلسه ها آنلاین برگزار شود. وقتی افراد بی آرامی زمان تو اتاق جناب ندارند و هرکدام تو محیط فیزیکی متفاوتی بوسیله سر می برند، حفظ کردن درگیرشدن آن ها با جلسه در تمام مدت فقره دشواری است و مدیریت شما را می طلبد. شاید در جلسه ی حضوری مناسبت چشمی بتواند افراد را به توجه نشان دادن مجبور کند؛ ولی این اسلوب در روش آنلاین نتیجه بسرنوشت شوم دچار کردن و کارآمد نیست. پس ناچارید روش بهتری بخاطر یگانگی اعضا با خودتان برگزینید. بهترین امر این است که ارتباط داوطلبانه ایجاد کنید؛ یعنی بکوشید افراد خودشان بخواهند توجهشان معطوف بوسیله جلسه و موضوعاتش باشد.

درون مقام کارفرما، ناچارید استراتژی های مشخصی تو وضعیت دورکاری کارکنانتان داشته باشید. بوسیله نعوظ شهید داخل جهیز جدید کار، باید نقش هریک از افراد را دوباره تعریف و شفاف سازی و این نقش را به کامل اعضا ابلاغ کنید. شفافیت در نقش ها و وظایف به اعضا دستیار می کند با شما بوسیله نشانی پیشگام خود و با سایر افراد بهتر تعامل کنند و بدانند برای هر کاری به چه کسی باید رجوع کنند. اتفاقی مختل کننده مانند گسترش ویروس کرونا می تواند وظایف جدید و رقابتی تو کسب وکار ساختن کند؛ درنتیجه، رهبران باید به طورمداوم اهداف را تو سطح تیمی و محدودیت تعیین کنند تا تمرکز بر اولویت های پا بر جا برقرار بماند. وقتی اهداف را مجددا تعیین می کنید، درباره ی این موضوع به مداقه تفکر کنید که هریک از هدف ها را به چه کسی باید بسپارید.

مقاله های مرتبط:در زمان عالمگیر ویروس کرونا چگونه خریدی تندرست داشته باشیمویروس کرونا و ابزارهای دیجیتال؛ ادراک مصنوعی ما را خلاصی خواهد داد؟

در روزهای بحرانی، کارمندان شما ممکن است روی پروژه های متعددی فقره کنند و این باعث می شود ذهنشان در جهات مختلفی سیر تکاملی کند. درون این وضعیت، افراد به کمیت کافی دچار تنش و استرس هستند و نباید انتظار داشته باشید خودشان به تنهایی تمام اوضاع را کنترل و مدیریت کنند. بوسیله آن ها اطمینان دهید می توانند در عبور از بحران روی شما احصائیه کنند. این اطمینان فکر تمرکز ازدست رفته را به آن ها بازمی گرداند.

البته رهبران، به خاص کسانی که تجربه ی مدیریت جلسه ها و کارهای آنلاین را از راه دور نداشته اند، ممکن است بخاطر هدایت و حفظ کردن تیم دچار استرس شوند. اینجا است که داشتن تعاملات شخصی با افراد و تأکید بر آن می تواند استقلال بخش آویشن باشد. درضمن، داشتن تعامل شخصی افراد را از احساس تنهایی و استنکاف از محیط کار می رهاند. در وضعیت بحرانی، این امر بسیار از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مراقب باشید تمام افراد را در تامل داشته باشید و کسی را به حاشیه نرانید؛ حتی افرادی که نقش کم فام لطافت در تیم دارند.

در حالی که آویشن تو فضای دورکاری داخل حال پیش بردن کارها است، جلسات آنلاین نقش مهمی تو تعامل بین افراد ایفا می کنند. پروگرام ریزی جلسات منظم آنلاین برای این است که افراد را بوسیله عارض مجازی در ساعت های مشخصی دور هم جمع کنید و درباره ی اهداف جدید، چشم اندازها، مشکلات و… تو وابستگی زنده ی انسانی بوسیله گفت وگو بنشینید. اکتفاکردن به ایمیل و پیام عمق وفاق را محدود می کند و حدس دارد افراد را از درگیرشدن با کار دور نگه دارد. جلسات آنلاین ارتباطات را شخصی خیس می کند و به افراد اجازه می دهد از احساسات هم باخبر شوند و روحیه ی یکدیگر را تقویت کنند. همچنین، باعث بهبود در تصمیم گیری ها و تقریر بهتر و عمیق تر ایده ها می شود. روانی ی بنیانی این است که برای حفظ توجه افراد تو مجمع ی آنلاین و داشتن بیشترین کارایی، در این جلسات چگونه باید عمل کرد.

شفاف سازی محیط حکم خویشتن بخاطر افراد آویشن می تواند به آن ها کمک کند موقعیت هر بی مانند را به درستی تشخیص دهند و جلو قضاوت های زننده را می گیرد. آستان در نشست ی مجازی از مسکن باعث حواس پرتی و داخل مواقعی سوءتفاهم بخاطر سایر افراد آویشن می شود. هرچه اعضای تیمتان شناخت بیشتری از محیط کاری سایر افراد داشته باشند، این سوءتفاهم ها کاهش می یابد. نباید تصور کرد توضیح دادن درباره ی وضعیت موجود داخل ابتدای جلسه ولخرجی وقت محسوب می شود. در روان شناسی اجتماعی، اصلی وجود دارد که می گوید تمایل بوسیله توضیح اقدام اشخاص ویژگی شخصیتی ای است که تو همه ی افراد بود دارد. وقتی عوامل محیطی در نظر گرفته شود، این تفسیر بوسیله واقعیت نزدیک تر و از سوءبرداشت دور خواهد حیات.باخبربودن از وضعیت افراد حاضر در نشست مجازی، از قضاوت اشتباه ما درباره ی آن ها جلوگیری می نرم

بهتر است درون آغاز هر جلسه، زمانی را به هریک از اعضای تیم ویژه دهید تا فضای مسکن اش را آنلاین بوسیله سایر اعضا نشان دهد و موقعیت مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش اش را با دیگران بوسیله پول اعانه بگذارد. بدین ترتیب، عوامل حواس پرتی های احتمالی متشابه سروصدای کامیون ها یا صدای زنگ تلفن خواه پارس سگ و نظیر آن در ابتدای کار شناسایی می شوند. شعار از این کار آن است که اعضای تیم شرایط هریک از افراد حاضر درون نشست را برقرار دریافتن و فردی های یکدیگر را بیشتر مراعات کنند. این آگاهی باعث می شود پیش فرض های خود را درباره ی تمرکز و تعهد کارکنان بارها بازنگری کنید؛ مثلا بوسیله جای اینکه فکر کنید انحصاری بوسیله این برهان میکروفونش را پیمانه کرده است که در گفت وگو مشارکت نکند یا دربرابر میتینگ احساس مقاطعه نمی کند، باخبر می شوید او صدای میکروفون را ودیعه تا صداهای هوا خانه اش باعث ایجاد سروصدا در جلسه نشود.جلسه رمزی و قوانین مؤثر پهلو آن

بوسیله یاد داشته باشید جلسات مجازی (جلسات آنلاین) بوسیله چند قصد تشکیل می شوند:تأثیرگذاری افراد روی یکدیگرتصمیم گیری های مهمرفع مشکلات موجودتقویت ارتباطات بین افراد

تمام این اهداف فرایندهای فعالی هستند و بوسیله انبازی فعالانه ی تمام اعضا درون کنفرانس نیاز دارند. اعضای غیرفعال تو جلسه به ندرت کار باکیفیتی انجام خواهند داد. شاید به جرئت بتوان گفت شرط اصلی برای داشتن جلسات مؤثر و باکیفیت آنلاین، همکاری داوطلبانه ی هریک از افراد است. داخل اینجا، این سؤال مطرح می شود: چگونه می توانیم چنین مشارکتی به حیات آوریم؟

به نظر می رسد همدستی نکردن افراد تو دورهمی های مجازی جریان ای شمول است. مطالعات انجام شده در چند سال اخیر روی این موضوع به کشف پنج قاعده منجر شده است که با آزمایش آن ها به نظر می رسد شریک شدن افراد بیشتر و نتایج بهتری از جلسات مجازی نتیجه می شود. در معاینه ای، مقایسه ی ۲۰۰ تک ارتباط چهره به چهره با ۲۰۰ مورد امتحان ی مجازی نشان داد وقتی این پنج قانون اعمال می شوند، ۸۶ درصد از افراد در جلسات آنلاین شریک زیاد خواه بیش زیادی درمقایسه با جلسه ی حضوری گزارش دادند. این قوانین تاکنون در بیش از ۱۵ هزار نشست ی آنلاین اعمال شده اند و حاصل خراج بخش بوده است. این قوانین را باهم ممارست می کنیم.۱. قانون ۶۰ ثانیه

هیچگاه گاه گروه را پیش از آنکه شاق را دریافتن نکرده اند، برده حل مشکل نکنید. تو ۶۰ لحظه ی اول، موثر کنید به اعضای تیم کمک بطی ء مشکل را تجربه کنند. ممکن است آمار تکان دهنده ای مرتبط با موضوع جلسه یا مقایسه هایی تحریک آمیز خواه روایت هایی دلهره آور مطرح کنید که مشکل را دردناک مدال دهد. بنیادی نیست از چه تاکتیکی مصرف می کنید؛ بلکه مهم این است این فرصت را بوسیله همه ی اعضای آویشن بدهید تا به همدلی ای برسند که بتوانند مشکل و وخامت آن را به عطا درک کنند.۲. قانون مسئولیت پذیری

افراد وقتی هوشیار هر اجتماعی می شوند، ناخودآگاه نقشی برعهده می گیرند. برای مثال، وقتی بااطلاع سینما می شوید، یک بیننده هستید؛ اما وقتی خبردار سالن ورزشی می شوید، نقش مانور کننده را دارید. اجازه ندهید افراد در ورودشان بوسیله مجمع به طور ناخودآکاه نقش ناظر را برعهده بگیرند. این از مشارکتشان جلوگیری می کند؛ اما گفتن این جمله که « نمی خواهم این جلسه صرفا ارائه باشد؛ بلکه می خواهم گفت وگویی تعاملی باشد» نیز کم پی می کند. به جای این کار، تلاش کنید فرصت ها و موقعیت هایی به وجود بیاورید که افراد بتوانند مسئولیت های معناداری پیدا کنند. این کار با به کارگرفتن قانون بعدی به بهینه اسکناس انجام می شود.

۳. قانون جایی بخاطر پنهان کردن

اگر همگی مسئول باشند، هیچگاه کس مسئول نیست. فصیح شناسان مدنی این تصادف را پخش مسئولیت (Diffusion of Responsibility) می نامند. عارضه ی یادشده زمانی بوسیله بود می آید که فرد به دلیل درگاه افراد دیگر از خود ایجاب مسئولیت کند؛ یعنی بی همتا مسئولیت خود را در جایی پنهان می کند که افراد دیگری با همان مسئولیت بالفعل حضور دارند؛ مانند موقعیتی که در آن فردی در مترو دچار حمله ی قلبی می شود. درون این موقعیت، افراد کمی هستند که بوسیله او کمک  و بیشتر افراد فکر می کنند به برهان حضور افراد دیگر، مسئولیتی برای کمک به او ندارند و با خویشتن می اندیشند بقیه انجامش می دهند. تو جلسه ی آنلاین، نباید اذن دهید چنین اتفاقی عارض دهد و جایی برای پنهان کردن بوسیله آن ها ندهید. بخاطر این کار، به هریک از افراد مسئولیت مشخصی واگذار کنید؛ بدین صورت که مثلا آن ها را در قسمت قسمت کردن های دو خواه سه نفره انشعاب بندی و به هر گروه مستمری ی کوچکی محول کنید که به سرعت انجام شود. چند دقیقه زمان بدهید و سپس از آن ها بخواهید نتیجه ی کارشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. این حکم به شریک شدن فعالانه ی افراد در دسته ها منجر می شود.۴. قانون MVP

درون نشست ی آنلاین، هیچ چیز بوسیله کمیت ی اسلایدهای زیاد و انباشته از داده هایی بی ته نمی تواند رخوت و بی حسی را در افراد بوسیله بود آورد. بنیانی محو دسته چقدر باهوش و باتجربه باشد، اگر هدفتان درگیرشدن اعضا با جلسه است، باید حقیقت ها و داستان ها را باهم تلفیق کنید. افرادی که می توانند Minimum Viable PowerPoint یا MVP برای ارائه شان تهیه کنند، ستودنی هستند. بوسیله عبارت دیگر، کمترین مقیاس اسلاید و داده ای را آماده کنید که برای معلومات دادن به گروه و درگیرکردن آن ها نیاز دارید. اگر اسلایدهای اضافی داشته باشید، نمی توانید از آن ها عبور کنید. دیگر مزیت تعداد اسلاید اندک این است که ناچار می شوید افراد را به مشارکت احضار کنید. با یک یا دو اسلاید دست افزار هایتان را بزنید و در اسلایدهای دیگر سعی کنید با کمک قوانین یک تا سه، افراد را درگیر همدستی و کارهای کوشا کنید.۵. شیوه پنج دقیقه

هرگز بیش از پنج دقیقه رخصت ندهید افراد تیم بدون محلول مشکل رها شوند. هریک از افراد در محیط متفاوتی قرار دارد که سرشار از عوامل حواس پرتی وسوسه انگیز است. چنانچه شریک شدن مداوم و مسئولیت معناداری بوسیله آن ها واگذار نکنید، آن ها فورا به نقش ناظر فرومی روند و بازگرداندن آن ها به نقش فعال و مشارکت تو جلسه دشوار خواهد وجود. برای مثال، داخل ارائه ای ۱۵ دقیقه ای، حداقل باید سه گانه فرصت درگیرکننده ی معنادار ایجاد کنید. این فرصت می تواند به شکل حل مشکل یا نظرسنجی یا درخواست از اعضا برای پاسخ دادن به سؤال باشد.

واقعیت این است که این قوانین فارغ از سنخ جلسه و سطح آن، باید بخشی از ماهیت جلسات آنلاین باشند. رعایت این قوانین می تواند بوسیله طرز چشمگیری و به سرعت روزی وری دورهمی های مجازی را افزایش دهد.بیشتر بخوانید:فیسبوک سمت داری نژادی در الگوریتم های خود را مطالعه می کندمایکروسافت ۹۶۰ سازمانی لینکدین را تعدیل کردتوییتر با مرام مقابله با تئوری توطئه QAnon، بیش از هفت هزار حساب کاربری را بست کردماشین رمزنگاری لشکر نازی بوسیله صیت Enigma M4 با نرخ ۴۳۸ هزار دلار فروخته شدآیفون SE 2020 بوسیله اهداف پا بر جا خود دست یافته است