عکس روز| خوردنی دادن بوسیله تمساح ها

«بانک تمساح مدرس» یک باغ وحش خزندگان و مرکز پژوهشی داخل جنوب روستا چنای در قصبه تامیل نادوی هنداست   که با مرام حفظ سه گانه وضع در معرض سربزرگی تمساح بوسیله حیات آمده است.

P Ravikumar/Reuters