تصویر ماهواره ای از تندباد سهمگین در آمریکا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، “اداره ملی اقیانوسی و جویآمریکا” (NOAA)، تصاویر جدیدی را از طوفان سهمگین “سالی” (Sally) منتشر کرده است که با ماهواره موسوم بوسیله “Goes-East” ثبت شده اند.

تصویری ماهواره ای از قدرتمندترین توفان نیمکره غربی

ماهواره Goes-East، یک ماهواره پیشرفته هواشناسی است که می تواند تصاویر واضحی را از تغییرات آب و آسمانی ارائه دهد و به پژوهشگران حوزه هواشناسی در مطالعه باریک بین این تغییرات کمک درنگ.

تصویری که اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا منتشر کرده، به تری توسط این ماهواره پیشرفته به ثبت رسیده است و شدت طوفان “سالی” را به ارائه می گذارد که تغییرات آب و هوایی شایان توجهی را در آمریکا به همراه داشته است.